Птици

Опазване на птиците – съвети за отговорно поведение

  • При установяване на гнездящи редки видове птици- орли, лешояди, бухал и др., трябва бързо и възможно по-незабележимо да се напусне мястото.
  • При намиране на гнездо по скалите, то не трябва да се пипа, както и яйцата или малките в него!
  • Не трябва да се оставят по скалите големи (ясно видими) предмети или трайни означения, защото те могат да са причина за напускане на птиците от гнездовата им територия.
  • При предложения за разработване на нови катерачни обекти на чувствителни места, предварително трябва да се направи биологично проучване*. Същото се отнася и при желание за прокарване на нови турове във вече разработени катерачни райони.
  • Катерачите и пещерняците не трябва да сътрудничат на бракониери – соколари, колекционери на яйца и трябва да известяват контролните органи (РИОСВ, полиция, горски), ако разполагат с подобна информация. Повече информация тук. По този начин ще допринесете много за опазването на редките и защитени видове птици гнездящи по скали!
При възникнал проблем или нужда от информация, свързани с птици и други диви животни, трябва да се направи връзка със специализирани  институции
  • Дирекции на природни и национални паркове
  • Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ)
  • Българска академия на науките (БАН)

Или неправителствени организации като:

*Внимание: проучванията на птиците трябва да се извършат през гнездовия период (най-добре от април до юни).

Как човекът обезпокоява птиците по скалите?

През гнездовия период – при повечето видове той е в интервала март-юли,  птиците, гнездящи по скали, могат да бъдат най-силно негативно повлияни от близко човешко присъствие. Различни видове птици могат да напуснат гнездовите си територии, въпреки че човешката дейност не е пряко насочена към тях и хората не искат да ги наранят или прогонят! Това е така, защото повечето диви животни през размножителния период предпочитат по-спокойни и отдалечени места от човека.

При безпокойство на птиците, гнездящи по скали, през гнездовия период могат да изстинат яйцата, загинат малките, двойката обезпокоени птици може да напуснат изобщо района!

Едрите птици са най-плашливи и не допускат човек на близка дистанция. Поради това видове като скален орел, белоглав лешояд, египетски лешояд и др. са силно уязвими към близко човешко присъствие. При поява на човек тези птици напускат района още от няколкостотин  метра разстояние. Особено силно негативно влияе на тези видове, ако те бъдат обезпокоени (изненадани)  много близо до гнездото. В такива случаи може мътещата птица да не се върне с часове, да изстинат яйцата или загинат малките, дори птиците от двойката повече да не се върнат никога в това гнездо!

Гнездящите видове птици по скалите могат да бъдат силно обезпокоени от шумно, масово и продължително човешко присъствие. Това важи не само при самото практикуване на екстремни спортове по скалите, но и при преминаване на хора по пътеки в близост то тях (примерно при захождане или излизане от турове), създаване на места за бивакуване.

Когато птиците са обезпокоени в гнездовият им район те имат тревожно поведение- издават силни звуци, летят-пикират в близост до човек, някои имитират “ранена” птица и т. н. Понякога птиците имат подобно поведение още преди човек да започне да се катери по скалите.

Кои птици гнездят по скалите?

В България са установени 36 вида птици, за които скалите са единствено или предпочитано място за гнездене.  Още 18 вида птици са установени като рядко размножаващи се по скали.

Типични скално гнездящи птици са някои видове дневни грабливи птици – скален орел, белоглав лешояд, египетски лешояд, сокол скитник, белоопашат мишелов, керкенез; от нощните хищни птици (совите) – бухал. Други птици, които гнездят по скалите, са черен щъркел, скален гълъб, белогръд бързолет, черен бързолет, папуняк, синявица и др. Сред гнездящите по скалите най-многобройна е групата на пойните видове птици като: скална лястовица, червенокръста лястовица, пъстър скален дрозд, син скален дрозд, домашна червеноопашка, скалолазка, хайдушка гарга, гарван и др.

Скален орел (Aquila chrysaetos); снимка: А. Ралев
Скален орел (Aquila chrysaetos); снимка: А. Ралев

Редки видове птици

По скали гнездят едни от най-редките и застрашени видове птици от българската   и европейската фауна – едри и средно големи дневни хищни птици, бухал, черен щъркел и т.н. Тези видове попадат под защита на редица български и международни природозащитни закони, директиви, конвенции и др. Тези видове са с ниска численост и ограничено разпространение. Поради това загубата дори на една двойка от такъв вид влияе негативно на общото му състояние у нас, а при някои много редки видове (примерно египетски лешояд) дори и в Европа като цяло!

Предпочитани скали

С най-голямо значение за птиците у нас са скалните масиви с ниска и средна надморска височина (0-1500 м н. в.). Птиците предпочитат да гнездят на скали с разнообразен релеф. Типичен пример в това отношение са варовиковите скални масиви, по отвесите на които често се наблюдават ниши, площадки, корнизи, надвеси и др.

Типичните скалолюбиви видове птици – тясно специализирани към подобен тип гнездене, са  по-уязвими към човешко безпокойство. Ако те бъдат прогонени от местата им за гнездене по скали, те НЕ МОГАТ да се размножават на друго място в природата. Това важи особено силно за единични отвесни скали или други малки по площ скални масиви. В такива райони птиците не могат да намерят други спокойни места за гнездене и могат да изчезнат напълно от големи по площ територии в природата.

сн. А. Ралев
сн. А. Ралев

Размножителен период

За повечето птици гнездовият сезон  е в периода март – юли. Продължителността на размножителния период е доста различен при отделните видове. При малките видове – примерно пойните птици, той обикновено продължава около 30 дни от снасянето на яйцата до излитане на малките. При някои от тези видове обаче една двойка птици може да гнезди до 2-3 пъти през един размножителен сезон. При средно големите и едрите видове птици гнезденето е един път годишно и продължава няколко месеца. При някои едри видове, които не отлитат на  юг през зимата, заемането на размножителните територии започва още през предходния есенно-зимен период – белоглав лешояд, скален орел,  бухал.

Гнездене

Много от видовете птици, размножаващи се по скалите, строят собствени гнезда. В някои случаи те са добре видими, други са добре прикрити и незабележими от разстояние, понякога те са много специфични и ясно различими. Някои гнезда са изградени от клони и са с диаметър / височина от няколко десетки сантиметра до 1-2 метра при скалния орел, черен щъркел и др. Лястовиците строят характерни гнезда от кал, залепени за надвеси, козирки, тавани на пещери по скалите

Други видове птици не строят собствени гнезда – соколи, сови. Те снасят яйцата си в добре защитени ниши и площадки по скалите, като само оформят малка гнездова ямка по пода на такива укрития. Понякога тези птици могат да заемат и чужди гнезда на други видове птици, гнездящи по скали –  гарван, белоопашат мишелов, черен щъркел и др.

Гнездо. Снимка: А. Ралев
Гнездо. Снимка: А. Ралев

Поведение на птиците по скалите

При сформиране на двойка възрастните птици често / периодично се наблюдават при скалите, където се намира гнездото им. През размножителния сезон при различните видове птици съществуват брачни игри между партньорите, строеж на гнездо и т. н. При някои видове те са много специфични, съпроводени с шумни звуци и характерни полети. Наблюдаването на подобно поведение е ясно доказателство за гнезденето на определен вид птици.

Когато в гнездото има малки, понякога те могат да бъдат видени – ако вече са по-големи, разполагаме с оптика за наблюдение и т. н. При отделни видове птици просещите звуци за храна от малките в гнездата се чуват в някои случаи доста ясно от голямо разстояние – десетки и дори стотици метри.

Скалолазка (Tichodroma muraria). Снимка: А. Ралев
Скалолазка (Tichodroma muraria). Снимка: А. Ралев

Присъствието на птиците по скали може да бъде установено и не пряко по следи от тяхната жизнена дейност – под и над скалите, по самите отвеси, входове на пещери. Това са бели потоци от екскременти по скалите, пера, погадки – удължени овални топчета с несмлени остатъци от храната най-вече на грабливи птици. Установяването на такива следи показва че района се обитава от определени видове птици и има вероятност те да гнездят тук!