Бракониерство

Ако имате информация или станете свидетел на престъпление срещу дивата природа, т.е. бракониерство, трябва да се свържете с отговорните институции, за да подадете сигнал.

Форми на бракониерство

  • пряко унищожаване или убиване на диви животни
  • събиране на яйца, семена или части от растения и животни
  • незаконното задържане, отглеждане или търговия със защитени видове.

Подаване на сигнал

Ако разполагате с достоверна информация за пряко унищожаване или убиване на защитени видове, или ако разберете, че някой държи незаконно диви животни, има колекция от яйца или препарирани защитени видове можете да подадете сигнал, като се свържете със Сдружение за дива природа БАЛКАНИ или РИОСВ, на територията на която се намирате.

Много често точно такъв тип информация, а не прякото залавяне на местопрестъплението води до залавянето на бракониерите.

Списък с важни телефонни номера, към които можете да се обърнете за съвет или сигнал при съмнение за бракониерство, можете да намерите в раздел „Подаване на сигнал”.

Наказания

От май 2011 година унищожаването и търговията със защитени видове се смята за престъпление и се наказва с до 5 години затвор и глоба до 20 000 лв.

Съгласно Чл. 278г от Наказателния кодекс:

Който противозаконно унищожи, повреди, придобие, държи или отчужди екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

Който търгува с екземпляри от защитени видове от дивата флора или фауна или с техни части или продукти, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.