Защитени територии

Ако катерачен обект попада в защитена територия или защитена зона, може да има предвидени ограничения и забрани за пребиваването на хора в района. Разработването на нови маршрути и катеренето трябва бъде съобразено с това.

сн. А. Ралев
сн. А. Ралев

Според Закона за защитените територии (ЗЗТ) има шест вида защитените територии (подредени по степен на строгост от най-високата към по-слаба):

  1. резерват
  2. национален парк
  3. природна забележителност
  4. поддържан резерват
  5. природен парк
  6. защитена местност.

Колкото по-непокътната и девствена е природата в тях, толкова по-строг е режимът на управление, който регулира човешките дейности.

Всяка защитена територия има заповед за обявяване, където може да има забрани за конкретни дейности. Но основният документ, по който се управлява, е Планът за управление, който се разработва в продължение на 6, 12 или повече месеци. Това е периодът, когато катерачите трябва да участват активно с писма и присъствия на обществените обсъждания, за да вкарат в законова регулация дейностите, проектите и идеите си за развитие. В момента под 6 % от територията на България е включена в защитени територии.

сн. А. Ралев
сн. А. Ралев

Според Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) има два вида защитени зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000:

  1. зони за опазване на птиците
  2. зони за опазване на местообитанията и другите животни.

Към края на 2014 г. половината защитени зони имат заповеди за обявяване, а почти нито една – план за управление. Около 34% от територията на България е в включена в защитени зони.

сн. А. Ралев
сн. А. Ралев

Как да разбера, дали катерачният обект попада в защитена територия или зона?

Как да разбера има ли забрани и ограничения?