Дейности

Образователните дейности са дългосрочно решение на проблема с липсата на отговорно отношение на обществото към околната среда. Привличането на млади хора и местни граждани в опазването на тези ценни територии, е една от основните цели на Сдружението.

Образователни екскурзии за ученици

През последните години Сдружение за дива природа „Балкани“ реализира редица проекти за изграждане на инфраструктура и съоръжения за провеждане на учебни занятия на открито. Наскоро отвори врати и Център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато” в който посетителите могат да научат повече за интересни представители на флората и фауната в района.

Със специалисти от катедра Методика, към Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” бе изготвена еднодневна програма за провеждане на ученическа екскурзия до Драгоманското блато и Чепън.Този научен труд беше изпробван през 2009 г. с помощта на „Травентурия” ООД. Целта на разработката е учениците чрез филм, мултимедийна презентация, игри и практически упражнения да се запознаят с биоразнообразието на карстовата зона. Допълнително се формират умения за работа с определител, бинокъл и зрителна тръба. Акцент, разбира се, на екскурзията е и повишаване на информираността на участниците за проблемите и решенията при опазване на влажните зони и в частност Драгоманското блато. Повече информация за организираните от нас еднодневни екскурзии за ученици.

Екологично образование на ученици от Драгоман

СДП Балкани организира провеждането на Клуб по Екология и опазване на околната среда за ученици от 5, 6 и 7 клас при СОУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман. Първото занятие се проведе на 2 октомври 2009 г. с прожекция на филма „Живото блато“ и представяне на основните моменти заложени в програмата:

  • лекции и презентации за значението на влажните зони и тяхното опазване
  • обитателите на Драгоманското блато и карстовата Чепън планина
  • придобиване на умения за работа с бинокъл, определител и зрителна тръба
  • участие на учениците в природозащитни дейности провеждани от Сдружението — залесяване с местни дървесни видове, поставяне на къщички за птици, опръстеняване и мониторинг на птици и др.

Изкзваме благодарност на Директора и преподавателите от СОУ „Хр. Ботев“, както и на Община Драгоман за оказаното съдействие при осъществяване на дейностите от клуба.

Birdwatching and nature watching

Wooden trail in the Marsh

Birdwatching tower

Chepan Trail