Обществени кампании

Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието

Професионален анализ на три от нормативните документи за опазване на биоразнообразието у нас, които в периода 2020-2021 г. са в процес на приемане или обновяване:

– правленските приоритети и посока, залегнали в Национална приоритетна рамка за действие по „Натура 2000“

– издаването на заповеди и приоритизирането на природозащитните цели и мерки при обявяване на защитени зони за местообитания, залегнали в Документ за целите на „Натура 2000”

– докладването за състоянието на биоразнообразието по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.

Да спасим Кресненски пролом

Спасяването на Кресненското дефиле е една от най-старите природозащитни каузи в България. Повече от 20 години не можем да гарантираме сигурно бъдеще на една уникална на видове зона в цяла Европа.

Информирано гражданско участие в полза на природата

Подобряваме възможностите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление чрез повишаване на осведомеността и създаване на умения за защита на интересите им за чиста околна среда и опазена природа.

Ще се стремим да отговорим на граждански сигнали по различни екологични проблеми, които получаваме, като осигурим подкрепа в следните две насоки: граждански обучения и съдействие на емблематични случаи, които биха ни позволили да променим нормативната база (зелено застъпничество).

НАТУРА 2000

НАТУРА 2000

С приемането на България в Европейския съюз, страната се включи в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Тази общоевропейска мрежа има за цел да запази най-редките и застрашени от изчезване видове и местата, които обитават.

Коалиция „За да остане природа в България“

Коалиция „За да остане природа в България“

„За да остане природа“ е независима, непартийна коалиция от граждански групи и неправителствени организации, която се бори за опазване на природата в България чрез насърчаване на гражданското общество и спазване на законодателството. Коалицията защитава Земята и хората като обединява дейностите на членовете си, свързани с целите й, мобилизира граждански групи и експерти, провежда информационно-образователни кампании и лобира за създаването и прилагането на екологична политика. И всичко това, експертно, етично и артистично.