Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието

Проектът накратко

Начало: 01.07.2020 г.

Продължителност: 12 месеца

Партньори: Фондация „ЕкоОбщност“, Българска фондация „Биоразнообразие“, Сдружение за дива природа „Балкани“

Бюджет: 9816,18 евро (100% принос от Фонд „Активни граждани“, финансиран по ФМ на ЕИП)

Биологичното разнообразие се определя по закон като неразделна част от националното богатство, а опазването му е приоритет и задължение както на държавните и общинските органи, така и на гражданите. Независимо от това България системно не изпълнява задълженията си по прилагане на общностната политика на Европейския съюз за опазване на биоразнообразието. Политиките и нормативните документи в сферата, издавани у нас след 2012–2013 г., са с недопустимо качество, а срещу страната ни има няколко наказателни процедури. Публичното участие на независими професионалисти извън държавните институции е обезсмислено и заменено с псевдодемократични и манипулирани от правителството форми на „обществено участие”.

Като организация, чиято мисия е да допринася за изграждането на отговорно отношение и действия на човека към природата, и за да противостоим на тези обезпокоителни практики, обединихме усилия с още две граждански организации и с признати учени и специалисти, имащи богат опит и експертни познания в областта на българската природа и на политиките, регламентиращи нейното съхраняване. Чрез общия ни проект предвиждаме да направим професионален анализ на слабостите на три от нормативните документи, отнасящи се до опазването на биоразнообразието у нас, които в момента са в процес на приемане или обновяване, а именно:

  • управленските приоритети и посока, залегнали в Национална приоритетна рамка за действие по „Натура 2000“;
  • издаването на заповеди и приоритизирането на природозащитните цели и мерки при обявяване на защитени зони за местообитания, залегнали в Документ за целите на „Натура 2000”;
  • докладването за състоянието на биоразнообразието по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.

В работата ще се включат експерти, които са имали ключово участие в създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ и в нормативните документи, подходи и методики за нейното управление. В процеса на изследванията ще се осъществят също така консултации с професионалната общност – организациите, учените и специалистите с участие в създаването и управлението на екологичната мрежа. Като краен резултат ще бъдат изготвени препоръки за подобряване на анализираните нормативни документи, които ще се предоставят на държавните структури, отговорни за опазването и устойчивото ползване на българската природа.

Основни дейности

Изготвяне на ситуационен анализ

Предвижда се да бъде направено проучване и систематизиране на националните и европейски документи по осъществяване на общностната политика за опазване на биоразнообразието, за да се прецени тяхното очаквано развитие/промяна и да се установи посока на последващите ответни действия. За целта ще се събере информация за състоянието на определени документи, свързани с нормативната и правна рамка, по които страната ни има ангажименти и подлежи на наказателни процедури при неизпълнение от страна на Европейската комисия.

Разработване на методика за изследване

На база на ситуационния анализ ще се разработи методика за провеждане на изследване върху изпълнението на целите на политиката за опазване на биоразнообразието в България. Методиката ще установи единна структура и логическа рамка, която да се следва при изготвянето на анализа на отделните нормативни документи и на препоръките по тях.

Провеждане на изследване върху прилагането на европейската политика за опазване на биоразнообразието от страна на България

В съгласие с разработената методика експертният екип ще анализира набелязаните нормативни документи и чрез посочване на отделни примери в тях ще изведе причините за неефективността на политиката у нас. Изследването ще обхване най-малко следните документи:

  • Национална приоритетна рамка за действие по „Натура 2000“;
  • Документ за целите на „Натура 2000“;
  • заповедите за обявяване на защитени зони;
  • докладванията по чл.17 и чл.12 по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.
Обсъждане на изследването със заинтересовани страни и изготвяне на становища

Чрез конференции и кореспонденция ще се проведе обсъждане с голям кръг от заинтересовани страни, обвързани с мрежата „Натура 2000“ – извънправителствени експерти и организации, участвали/щи в нейното създаване и управление; автори на методологията, залегнала в основата за управлението й; неправителствени организации вносители на предложения за обявяване на защитени зони в страната. Мненията и забележките от тези консултации ще послужат при изготвянето на крайния вариант на изследването и на препоръките за преодоляване на установените проблеми в обхвата и прилагането на политиката за опазване на биоразнообразието.

Застъпничество пред МОСВ за подобряване на изпълнението на политиката

На среща с представители на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и негови звена ще бъде представен за обсъждане анализът и резултатите от проведеното изследване, както и изведените препоръки за подобряване на прилагането на европейската политика за опазване на биоразнообразието у нас. В допълнение докладът ще бъде публикуван и достъпен за широката общественост в електронен формат, и ще бъде предоставен на МОСВ и всички негови структури, имащи отношение и отговорности към управлението на „Натура 2000“.

Комуникация и информиране

С цел широко разгласяване на провежданото изследване, неговите резултати и постигнатия напредък в диалога с институциите по отношение на прилагането на природозащитните политики у нас, са предвидени различни комуникационни дейности: пресконференции, прессъобщения, публикации в интернет и фейсбук страниците на партньорите по проекта, изпращане на доклада с анализа и препоръките до Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, както и до други страни, имащи интерес и отношение към тези политики (сдружения на ловци, рибари, земеделци и др.; фирми, изготвящи доклади и експертизи по ОВОС, ОС, ЕО; работодателски и съсловни организации; и др.).

Проектът се изпълнява от:

Проектът „Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9816 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да се направи експертен анализ на слабостите в три документа, регламентиращи политиката по опазване на биоразнообразието в България, вкл. чрез консултации с професионалната общност, и да бъдат изготвени препоръки за подобряването им.