Становище на СДП БАЛКАНИ относно предлаганите промени в Закона за лова

Изх. № 1471/19.10.2020 г.                                       

До

Министерство на земеделието, храните и горите

Изпълнителна агенция по горите

Копие до

Инициатива „Зелени закони“

В указания от Вас срок за обществени консултации до 19.10.2020 г., относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), внасяме нашето становище, с което възразяваме срещу редица предложени в проекта текстове.

1. В мотивите към проекта на ЗИД на ЗЛОД се изтъква, че: „Предложеният законопроект има за цел повишаване на ефективността на мерките за ограничаване на разпространяването и щетите, които нанася африканската чума по свинете (АЧС) и постепенно ликвидиране на заболяването от популацията на дивата свиня, която се явява „резервоар“ на вируса на АЧС в България…“

Липсват данни и анализи (включително картен материал) за численост и плътност на дивата свиня преди стартиране на мерките за намаляване популацията на вида, с цел ограничаване на заразата. Липсва информация за предприетите досега мерки и резултатите от тях, както и анализ на причините, поради които са били неуспешни.

Необходимо е мерките, които се предвиждат в предложения проект на ЗИД на ЗЛОД, да стъпят върху научно-обосновани анализи и на знание за механизмите за разпространение на болестта, биологията и екологията на дивата свиня.

2. В § 5. Т.1 е предложен текст, който се разминава с изложените мотиви, а именно ограничаване разпространението на АЧС. Използваният в текста термин „дивеч“ обхваща всички видове обект на лов, а не само дивата свиня. 

Смятаме, че мерките за ограничаване разпространението на АЧС трябва да се прилагат единствено спрямо засегнатия вид Sus scrofa.

3. С  предложения в § 5 т. 2 текст се разрешава на всички служители на МЗХГ, МВР, МНО  и техните структури и държавните предприятия да ловуват санитарно във всички ловностопански райони и за всички видове.

Категорично възразяваме срещу това, право на ловуване да се дава на служители от посочените институции, които не са придобили право на лов, както и извън служебните им задължения.

4. Според § 5 т. 2 се позволява на служители на МЗХГ, МНО и МВР да използват методи и средства за ловуване, включени в забраните по чл. 65 от ЗЛОД, а именно методи за неселективно ловуване като отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви, както и приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа, моторни превозни средства, летателни средства и др.

Категорично възразяваме срещу легализирането употребата на посочените в чл. 65 от ЗЛОД средства и методи! Нещо повече, използването на отровни и упойващи вещества, капани, примки, ями и експлозиви ще доведе до:

  • неселективно унищожаване на екземпляри от редица видове диви животни;
  • унищожаване на екземпляри от редки и включени в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) видове, между които и световно застрашени видове;
  • унищожаване на домашни животни;
  • създаване на реален риск за човешкото здраве и живот!

Освен горепосочените щети и рискове, този текст ще доведе до нарушаване на европейското законодателство, а именно:

  • Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна;
  • Директива 2009/147/ЕО на европейския парламент и на съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици;
  • Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция). В сила за Република България от 01.05.1991 г.;
  • както и до отделянето на разходи от държавния бюджет за възстановителни мерки вследствие прилагане на Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета  от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, които не са оценени в доклада за предварителна оценка на законопроекта. 

Настояваме да отпадне новопредложената точка 7 в чл. 54, ал. 5.

5. Обръщаме внимание на следното:

Едрите и средните хищници (мечка, вълк, чакал, лисица, язовец) са важен фактор, ограничаващ разпространението на зарази в природата. Смятаме за наложително да се предприемат законови мерки за ограничаване ловуването на хищници, с цел подпомагане ограничаване разпространението на АЧС.

В заключение отново подчертаваме, че легализиране използването на отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви в ловни дейности е недопустимо, застрашаващо човешкия живот и дивата природа  и нарушаващо европейското и национално законодателство.

19.10.2020 г.                                                   За СДП – БАЛКАНИ:

София                                                             /Елена Цингарска – Седефчева/