Становище по доклада за Екологична оценка на Националния план за възстановяване и устойчивост

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ представи становище по доклада за екологична оценка на Националния план за възстановяване и устойчивост. Предложенията на СДП БАЛКАНИ са свързани с мерки за предотвратяване на отрицателно въздействие върху биоразнообразието в България.

Организацията предлага реализирането на инвестиции в областта на възобновяемата енергия да е съобразено с чувствителните природни територии:

  • защитени зони от Натура 2000;
  • националните защитени територии (национални и природни паркове, резервати, защитени местности);
  • миграционните пътища на птиците.

А изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в рамките на Натура 2000 зони да е допустимо само в застроени територии (напр. сгради, транспортна инфраструктура, паркинги, сметища и пречиствателни станции, насипища и хвостохранилища, индустриални терени, открити рудници и мини).

Прилагането на тези мерки ще гарантира, че местообитанията на ценни видове животни и растения няма да бъдат пряко униожени, увредени или фрагментирани. Също така инвестициите във възобновяема енергия няма да имат бариерен ефект нито ще водят до безпокойство и смъртност при чувствителни видове.

Друго предложение на природозащитната организация е мерките и ограниченията, предвидени в доклада по Екологична оценка на Национален план за действие за енергията от възобновяеми енергийни източници 2011 – 2020 г. да се прилагат до приемането на становище по екологична оценка на „Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и проект на Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г. на Република България (ИНПЕК)“.

Развитието на възобновяема енергия е изключително важно, както за климата, така и за енергийната независимост на България, а с приемането на предложенията на СДП БАЛКАНИ изграждането на ВЕИ няма да води до унищожаване на ценна природа.

Целият текст на Становището може да прочетете тук: