Пресушените рибарници и управленски грешки са сред причините за наводненията в Костинброд

Днес, 14.01.2021 г., природозащитниците от Коалицията от природозащитни организации и граждански движения “За да остане природа” остро критикуват допуснатите управленски грешки при наводнението в Костинброд.

Според тях освен валежите и снеготопенето, пресушаването на рибарници “Петърч” е допринесло в голяма степен за разливите на река Блато, които наводниха много къщи в село Петърч. “От години „инвеститорът“ е запушил каналите, които вкарват вода от река Блато в рибарниците, което е в нарушение на предмета и целите на управление на защитена зона “Драгоман” от НАТУРА 2000 мрежата. В същото време в долния край на рибарниците целостта на дигата е нарушена с цел източване на водата, което е забранено. Ако рибарниците с площ около 110 ха изпълняваха функцията си, можеше да поемат до 1 милион кубика вода”. Но явно някой има интерес те да са източени, за да ги застрои”, коментира експертът Андрей Ралев. Нарушенията са констатирани и от експерти на РИОСВ София още през 2019 г. при проверка на място. 

Нарушената дига и оттичането на вода от рибарниците.

Неправилното планиране се вижда и в проекта за Общ устройствен план на община Костинброд, където рибарниците са предвидени за застрояване, което е и причина за тяхното пресушаване. В пълно противоречие със заложените цели за управление на НАТУРА 2000 зоната има нереализирани проекти за изграждане на вилно селище и на голф игрище на територията на рибарниците. Настоящото наводнение показа, че подобни планове са меко казано неразумни, а в момента рибарниците се продават за 26 млн. евро. Интересно е на каква цена са приватизирани?!?

Високо ниво на водата в реката и ниско ниво на водата в рибарниците.

От Коалиция “За да остане природа” настояват за незабавни промени на ОУП на Община Костинброд, които да задължат собствениците да използват рибарници “Петърч” като рибарници. Десетки години те са били не само едно от най-добрите места за отглеждане на риба около София, но и рай за птиците. По тази причина са включени и в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони.

Поглед към наводненията

Еколозите призовават отговорните институции да вземат незабавни мерки, като отворят шлюзовете на рибарниците и възстановят целостта на дигата, което ще позволи голяма част от водите на река Блато да бъдат поети и задържани в рибарниците. Това би предотвратило и бъдещи наводнения в района. 

Този случай, както и повечето наводнения в България, доказват, че колкото повече човешка намеса има в един воден обект (диги, изправяне на реки, застрояване в речните корита), толкова по-сериозни са щетите при проливни дъждове. Затова в ЕС вече се прилага правилото – “Повече място за реките – повече сигурност за хората”.

Снимки:

  1. Нарушената цялост на дигата, което води до източване на рибарници Петърч
  2. Снимка от дигата. Отляво се вижда как нивото на река Блато (ляво) е по-високо от нивото на водата в рибарниците (дясно).
  3. Наводнението на река Блато. 
  4. Сухите рибарници “Петърч”. 

Допълнителна информация: