СДП БАЛКАНИ внесе документацията за новото Рамсарско място „Карстов комплекс Драгоманско блато”

В деня, когато се навършват 40 години от подписването на Рамсарската конвенция за влажните зони с международно значение, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ внесе в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) документацията за обявяване на „Карстов комплекс Драгоманско блато” за единадесетата влажна зона от световно значение. В България досега имаше 10 такива зони – всичките разположени покрай Черноморското крайбрежие и река Дунав.

Документацията е изготвена от СДП БАЛКАНИ и е резултат от работата на сдружението в района на Драгоманското блато от 1996 година насам, финансирана от Германската федерална фондация по околна среда (DBU), Фонда за подкрепа на НПО към ЕЕА Grants, Програмата за малки проекти на GEF, Дунавския екологичен форум и Посолството на Кралство Нидерландия в България.

„Карстов комплекс Драгоманско блато” е подкрепен от Областна администрация Софийска област, на чиято територия се намира комплекса.

Новото рамсарско място покрива 4 критерия на Рамсарската конвенция и е изцяло съгласувано през 2010 г със Секретариата на конвенцията. МОСВ даде уверението, че до няколко седмици официално ще обяви мястото.

Повече информация за комплекса:

Карстов комплекс Драгоманско блато включва последните запазени карстови блата в България (Драгоманско и Алдомировско). Обширните влажни ливади около блатата и между селата Цръклевци и Бучин проход също са уникални, заради реликтната им флора по-характерна за северна Европа. Комплексът опазва голямо разнообразие на растения и животни. Установени са 256 вида птици, от които близо 150 гнездят. Тук се намират вероятно най-големите популации в страната на световно застрашените белоока потапница (Aythya nyroca) и ливаден дърдавец (Crex crex). През 2007 година започна да гнезди и голямата бяла чапла (Egretta alba) – едва втора колония на вида след тази в резерват „Сребърна”. За много растения комплексът е единствено или почти единствено находище, в т.ч. гигантски живовляк (Plantago maxima), розмаринолистна върба (Salix rosmarinifolia), Ниска теменуга (Viola pumila), Шахматовидна теменуга (Fritillaria meleagroides), Алдрованда (Aldrovanda vesiculosa).

През 2009 година СДП БАЛКАНИ откри Център за опазване на влажните зони в град Драгоман: www.balkani.org/dragoman ; http://www.facebook.com/pages/Centr-za-opazvane-na-vlaznite-zoni-Dragomansko-blato/119263994757623.The day of the 40th anniversary of the  Ramsar Convention on Wetlands of International Importance is when BALKANI Wildlife Society submitted to the Ministry of Environment and Water (MOEW) documentation for declaring the Dragoman marsh Karst Complex the 11th wetland of international importance in Bulgaria. Until now there have been 10 areas declared – all located along the Black Sea and Danube.

The documentation has been prepared by Balkani and is result of the Society work in the region of the Dragoman marsh since 1996, financed by the German Federal Environmental Foundation (DBU), EEA Grants, GEF Small Grants Programme, the Danube Environmental Forum and the Netherlands Embassy in Bulgaria.

“ Dragoman Marsh Karst complex” is supported by the Regional administration of Sofia region on which territory the complex is  located.

The new Ramsar site covers four criteria of the Ramsar Convention and is fully coordinated in 2010 with the Convention Secretariat. The Ministry gave the assurance that within weeks will officially announce the site.

More information about the complex:

Dragoman Marsh Karst complex includes the last preserved karst wetlands in Bulgaria (Dragoman and Aldomirovtsi). The vast wet meadows around the marshes and between Tsruklevtsi and Buchin prohod villages are also unique because of their relict flora more characteristic of northern Europe. The complex protects a wide variety of plants and animals. There have been found 256 species of birds, of which nearly 150 nesting. Here are probably the largest populations in the country of globally threatened Ferruginous Duck (Aythya nyroca) and Corncrake (Crex crex). In 2007 the Great Egret (Egretta alba) began to breed. It is the 2nd of only two Egret colonies after the „Srebarna“ reserve. The complex provides exclusive habitat for many plants, including giant plantain (Plantago maxima), Rosemary leaf Willow (Salix rosmarinifolia), Low violet (Viola pumila), Fritillary (Fritillaria meleagroides), Aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa).

In 2009, Balkani opened Wetlands Conservation Center in the town of Dragoman: www.balkani.org / dragoman; Facebook