Кои са дейностите за опазване на биоразнообразието в Националния план за възстановяване, предложени от природозащитни организации?

влажна зона

Още в първите версии на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) Министерството на околната среда и водите (МОСВ) заложи средства за разработване на цели и мерки на защитените зони от Натура 2000 мрежата. Целта на проекта е да се адресира отворената от ЕК наказателна процедура срещу българската държава в тази сфера.

В последствие Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) добави следните дейности: възстановяване на широколистни гори (трансформация на 30 000 ха иглолистни култури в естествени широколистни гори от местни видове), картиране на старите гори в недържавни горски територии, създаване на релационна база данни за горските територии, подобряване на публичността, обучение и борба с пожарите.

Природозащитните организации предложиха дейности, свързани с реки и влажни зони. Това включва:

  • възстановяване на влажни зони, включително изкупуване на земи и подобряване на управлението им;
  • създаване на пилотна изкуствена влажна зона;
  • възстановяване на крайречни гори;
  • подобряване на свързаността на реките
  • и увеличаване дела на защитените територии.

Предложените дейности се явяват като допълнение към мерките, включени в програма „Околна среда“ 2021 – 2027.

Съвместната работа на институции и неправителствени организации в областта на биоразнообразието беше добре оценена от Европейската комисия, чиито коментари са по-скоро от техническо естество.

На www.nextgenetaration.bg може да свалите последна версия на НПВУ, оповестена на 15.10.2021 г., както и проектните фишове. Описаните дейности в настоящия текст са от проект H5 “Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт”

Какъв е смисълът от предложените дейности за реки и влажни зони?

Дейностите помагат както за опазване и възстановяване на дивата природа, така и в изпълнението на други политика като опазването на водите и намаляването на въздействието на климатичните промени.

Опазване и възстановяване на влажни зони

Опазването и възстановяването на влажните зони се осъществява под формата на различни дейности от възстановяване на водния режим до поддържане на местообитания. Това може да изисква косене на тръстика и удълбаване с цел създаване на водни огледала за птиците; създаване на платформи за гнездене и почивка, които осигуряват защита от хищници.

Създаването на единен регистър на влажните зони у нас е необходимост и то ще помогне доброто опазване на влажните зони. Предвидените средства за закупуване на земи ще се използват за изкупуване на земи, които в момента се водят орни, но периодично се заливат. Това поставя сериозен проблем пред стопанисването им като земеделски земи.

Влажните зони имат важна роля при наводнения като места, които задържат голяма част от високите води при наводнения (т.нар. ретензионни обеми).

Създаване на изкуствена влажна зона

У нас почти липсва опит с изграждането на изкуствена влажна зона, която да подпомага допречистването на води, затова е включено като пилотна дейност. Освен за подобряване качеството на водите тя ще създаде и нови местообитания за водолюбивите птици.

Крайречни гори

Опазването и възстановяването на крайречните гори  е важно за много видове, които зависят от границата между реката и гората. Крайречните гори създават биокоридори, които свързват една природна територия с друга. Корените на дърветата предпазват брега от ерозия и филтрират замърсяването в реките.

Нови защитени територии

Повишаването дела на защитените територии е част от Европейската стратегия за биоразнообразието затова в проекта е включено и изкупуване на частни земеделски земи.

Свободни от прегради реки

Премахването на прегради по реките е важна задача за речната свързаност, от която зависят видове, които мигрират нагоре и надолу по теченията на реките, за да търсят храна или да се размножават. Там, където преградите не могат да бъдат премахнати (като например важни функциониращи баражи), е необходимо изграждането на рибни проходи. Там, където различни прегради са загубили своето предназначение, те могат да бъдат премахнати.

В плановете за управление на речни басейни години наред се предвиждат мерки за подобряване на речната свързаност, но без да бъдат осигурени средства за тяхното изпълнение. Освен за подобряване състоянието на речните видове, възстановяване на естествените речни течения е важна част от политиките по водите и подобряване на доброто екологично състояние. Дейностите по проекта включват премахване на 10 прегради и изграждане на 10 рибни проходи.