Бозайници

катерица

СДП Балкани като част от Обединение за дейности за дивата природа извършва мониторинг на 13 вида бозайници в България. Това включва следните видове: катерица(Sciurus vulgaris), европейски лалугер (Spermophilus citellus), добруджански хомяк(Mesocricetus newtoni), голям хомяк (Cricetus cricetus), белозъбо сляпо куче(Nannospalax leucodon), вълк (Canis lupus), чакал (Canis aureus), степен пор (Mustela eversmanni) и пъстър пор (Vormela peregusna), златка (Martes martes), видра (Lutra lutra), дива котка (Felis silvestris) и благороден елен (Cervus elaphus).

Най-напред проектът предвижда ревизиране на съществуващи и изработване на нови методики за мониторинг за всеки един от видовете. Досега подобни методики за мониторинг на бозайници, срещащи се в България, са разработени само за лалугер, мечка, вълк, дива коза и благороден елен.

Методика за мониторинг на вид включва определяне на:

 • места за наблюдение
 • периодичност на наблюдението и подходящ(и) период(и) от годината
 • нужно техническо оборудване
 • инструкции за полеви проучвания
 • правила за безопасна теренна работа
 • образец на полеви формуляри

За всеки един вид ще се подготвят карти на териториите за наблюдения, които са потенциален дом за различните видове бозайници.

Ще се изработи и методика за оценка на състоянието на отделните видове/групи бозайници. Данните, получени от теренните проучвания, ще бъдат анализирани на база на тази методика и ще се изготви пространствен екосистемен модел за оценка и прогноза за вид/група бозайници.

Последната фаза на проекта предвижда обучение на служителите на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ), дирекциите на Националните и Природните паркове в България.

Мониторингът се изпълнява като  дейност по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”, а възложител е Изпълнителна агенция по околна среда. Дейностите по проекта се осъществяват от Обединение за дейности за дивата природа, в което участват СДП БАЛКАНИ и Уайлдлайф ЕООД.

Цели

Основна цел е ревизиране и изработка на методики за мониторинг и оценка на състоянието на следните видове бозайници:

 • катерица (Sciurus vulgaris)
 • европейски лалугер (Spermophilus citellus)
 • добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni)
 • голям хомяк (Cricetus cricetus)
 • белозъбо сляпо куче (Nannospalax leucodon)
 • вълк (Canis lupus)
 • чакал (Canis aureus)
 • степен пор (Mustela eversmanni)
 • пъстър пор (Vormela peregusna)
 • златка (Martes martes)
 • видра (Lutra lutra)
 • дива котка (Felis silvestris)
 • благороден елен (Cervus elaphus)

Втората цел е проверка на ефективността на методиките чрез работа на терен и анализ на данните.

Последна цел е обучение на служителите на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ), дирекциите на Националните и Природните паркове в България за работа с тези методики.

Целта е методиките да бъдат базирани на максимално опростени индикатори, за работа с които не е нужно високо ниво на експертност. Това ще позволи събирането на информация от по-обширни територии при намалени разходи и осигуряването на представителни данни от цялата страна.

Основни дейности

Дейностите включват:
 • преглед и оценка на наличните данни и методи за мониторинг на видове;
 • ревизиране на съществуващи и изработване на нови методики за мониторинг на целевите видове;
 • създаване на карти на местообитанията на видовете;
 • изрбаботване на методика за оценка на състоянието на видовете, която да се основава на анализ на данните от полеви проучвания;
 • провеждане на теренни проучвания;
 • анализ на данните от полевите наблюдения;
 • създаване на екосистемен пространствен модел за прогноза на състоянието на видовете;
 • обучение на експертите от отговорни институции.

Проекти

Изпълнителна агенция по околна среда: Обществена поръчка за теренни проучвания на разпространение и численост на бозайници (без китоподобни).