Природен парк „Студенец“

През 2001 г.беше изготвено предложение за създаване на нов природен парк в каньоните на река Вит и нейните притоци разположени южно от град Плевен. За име на парка беше избрана красивата местност “Студенец”-карстово ждрело на река Вит, намиращо се в центъра на проектирана защитена територия. Общата площ на предложените за включване в парка територии възлиза на 18 900 ха.

Богатството на ландшафти, животни, растения и археологически паметници е уникално и по своя характер е сравнимо единствено с Природен парк “Русенски Лом”. Проектираният парк включва множество съществуващи защитени територии като карстовите каньони – Студенец, Чернелка и Кайлъка, уникалното находище на миоценски фосили при селата Ясен и Търнене, последните запазени масиви от широколистни гори в тази част на страната между селата Беглеж, Николаево и Катунец, пещерите “Гининната” и “Парниците” при Садовец и Бежаново и др.

Съчетанието от големи скални комплекси, гори, карстови форми, течащи и стоящи води предопределя и голямото богатство на флората и фауната. Районът включва и център на видообразуване на ендемични растения като дегеновия скален копър (Seseli degenii). От редките растения големи находища имат снежното кокиче(Galanthus elwesii) и източния миск (Jurinea ledebourii).

На територията се срещат редки и застрашени видове животни като черният щъркел, бухалът, ливадният дърдавец, египетският лешояд, видрата, пъстрият пор и много други. Уникално е разнообразието на прилепи в пещерите на парка. В него се намират и значителен брой исторически и археологически паметници, които заедно с богата природа създават отлични предпоставки за екологичен туризъм. Начина на стопанисване на земята е подходящ за развитието на екологично земеделие. 
Създаването на природен парк от такова естество запълва съществената липса на подобни защитени територии в равнините и тяхната неравнопоставеност с тези в планините.

В изготвянето на предложението участваха представители на 5 общини-Плевен, Долни Дъбник, Червен бряг, Угърчин и Луковит, както и от неправителствени организации от тези селища и представители на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ. Предложението беше подкрепено и от Регионалната Дирекция по Горите в Ловеч и от Историческия музей в Плевен.