План за действие за вълка в България – Обществени обсъждания

въчо

Предстоят обществените обсъждания на Национален план за действие за вълка в България (по Закона за биологичното разнообразие, Наредба № 5) – свали документа оттук. Датите и местата за провеждане на обществените обсъждания са както следва:

 • 21.11, 10:00 ч.  РИОСВ Благоевград, ул.“Свобода“ 1
 • 21.11, 14:00 ч. РИОСВ Перник, ул. „Бл. Гебрев“ № 15, ет. 1
 • 24.11, 10:00 ч. РДГ Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13
 • 24.11, 14:30 ч. РИОСВ Враца, ул. Екзарх Йосиф № 81
 • 25.11, 10:30 ч. ДНП Централен Балкан, Габрово, ул. Бодра смяна № 3
 • 25.11, 15:30 ч. Русе, Екомузей с аквариум, ул. Етър № 3
 • 26.11, 10:00 ч. Бургас, Областна управа, ул. Цар Петър № 1
 • 26.11, 15:00 ч. РДГ Сливен ул. Орешак № 15А
 • 27.11, 10:00 ч. РИОСВ Хасково ул. Добруджа № 14
 • 27.11, 15:00 ч. РИОСВ Смолян ул. Дичо Петров № 16
 • 28.11, 15:00 ч. РИОСВ Пазарджик ул. Гурко № 3
 • 01.12, 10:00 ч. Пловдив Зала Съединение, площад Съединение № 1
 • 02.12, 10:00 ч. РИОСВ София бул. Цар Борис III № 136

Черновата на плана може да бъде свален и прочетен оттук, на уебсайтовете на съответната РИОСВ, както и на място в посочените институции. Текстовете са одобрени от работната група, която включва представители на различни заинтересовани институции (МОСВ, ИАГ, НСЛР, МЗХ и други).  Следват обществени обсъждания в страната и внасянето на документа в Министерство на околната среда и водите за одобрение.

Обръщаме се към всички заинтересувани страни да участват в обществените обсъждания, за да съставим един изчерпателен план за действие. Вашите предложения и коментари може да изпращате и онлайн на office@balkani.org, а за повече информация може да позвъните на тел. 02/9631470 (офис на СДП БАЛКАНИ).

Вълк / Wolf (Canis lupus)
Вълк / Wolf (Canis lupus)

За кои диви животни се изготвя План за действие?

Планове за действие се разработват задължително, когато се установи, че:

 • видът е застрашен в международен мащаб (приложение 2, 3, 4 към Закон за биологичното разнообразие или повторно въвеждане в природата)
 • състоянието на популацията на вида в Република България или в отделни региони на страната не е благоприятно;
 • въведен в природата неместен вид въздейства неблагоприятно върху условията на природните местообитания или върху състоянието на местни видове от дивата флора и фауна.

Плановете за действие обхващат период до 10 години и след това се актуализират.

вълци СДП БАЛКАНИ

Какво означава план за действие за вълка?

Искаме да подчертаем, че

план за действие НЕ означава план за защита на даден вид.

Един такъв документ описва състоянието на вида, поставя принципите на управление на популациите му, както и редица от приоритетни дейности за реализиране на това управление. В плана за действие се включват мерки и механизми за минимизиране на конфликта с човека.

Пример са мерки за превенция и намаляване на нападения – пастирски кучета, електрически огради,  както и механизми за компенсиране на щети на животновъди, нанесени от вълка. В момента щети от вълци не се изплащат.  За да стане това възможно, е необходимо най-напред да се приеме  по-горе цитираният план като мярка за опазване на вида в съжителство с хората и минимизиране на щетите. Планът за действие за вълка определя също методи за мониторинг на вида, образователни кампании с цел повишаване информираността на хората за дадените видове и др.

Един план за действие трябва да включва минимум информация за:

 • биологичните особености и екологични изисквания на вида;
 • оценка на разпространението и състоянието на популациите на вида, както и на условията в неговите природни местообитания;
 • данни за заплахите и лимитиращите фактори (фактори, които ограничават разпространението и размножаването на видовете като лов, човешко въздействие, ограничаване и унищожаване на местообитанията);
 • възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида
 • възстановителни или поддържащи мерки за местообитанията на вида
 • мерки за наблюдение и контрол върху изпълнението и ефекта от осъществените дейности;
 • бюджет и график за реализиране на дейностите.

Плановете за действие са международно задължение на страната ни, според Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, транспонирана в Закона за биологичното разнообразие. Такива документи вече са приети за други видове като кафявата мечка, дивата котка, дивата коза и др.