СДП БАЛКАНИ стартира проект „Костенурки, птици и растения в Западна България“

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

EEA_Grants_JPG_4642_1

Проектът „Костенурки, птици и растения в Западна България”  BG03.SGS-18 се финансира в рамките на Програмa BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

http://bg03.moew.government.bg/

www.eeagrants.org

Набиране на доброволци по проект „ Костенурки, птици и растения в Западна България“

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ  стартира проект за обучение на доброволци за разпознаване и събиране на теренни данни за сухоземни костенурки, птици и растения  на Драгоманското и Алдомировското блато, Витоша, Беледие хан, Кресна и др.

Ако искате да бъдете доброволец и да научите повече за това как се извършва мониториг на биологичното разнообразие, можете да се запишете в обученията, които ще се провеждат през следващите 10 месеца. Насочени са към всеки който има желание да участва, незвисимо от неговите квалификация познания.

Проектът съдържа следните три дейности:

Дейност 1 – Мониторинг на птици – събиране на информация за размера, популационната плътност и миграцията на различни видове птици и изменението им през различните сезони.

Предвидени са 15 обучения за начинаещи участници и 20 за напреднали. Те ще включват обучителни лекции в зала, които обхващат разпознаване на видове птици на терен и извършване на мониторинг чрез линейни и точнови трансекти, преброяване на гнезда в колонии, техники за улавяне с мрежи,  броене на места за почивка, броене на ята и др. Предвижда се и обучение за това как се въвеждат събраните данни в Националната сисема за мониторинг на биологичното разнообразие.

Местата за теренните обучения включват Драгоманско и Алдомировско блато,  ПП Витоша,  яз. Искър, яз. Пчелина и др. по-малки влажни зони около София.

Малък воден бик (Ixobrychus minutus)
Малък воден бик (Ixobrychus minutus)

Дейност 2 – Мониторинг на костенурки – събиране на информация за  популационната плътност, размера на популациите и средната популационна възраст на 2 вида сухоземни костенурки – Testudo hermanni и Testudo graeca.

Изключително интересна дейност в която доброволците ще могат да се включат в наблюдение на 2 реинтродуцирани популации костенурки – едната в Земенски пролом, другата в околностите на Беледие Хан, както и на други 3 изолирани изчезващи популации на шипоопашата костенурка – едната в парк Витоша над Горна Диканя,  другата над Суходол в Люлин планина и третата в махалата Ново село на границата със Сърбия (по долината на река Габерска над сръбския град Цариброд). Наблюденията на костенурките ще са ежеседмични, доброволците могат да избират в колко от тях искат да се включат, а по собствено желание могат да посещават и различни места като опознаят съвсем различни и интересни такива. Методиката е лесна за усвояване, а всички доброволци ще преминат еднодневно обучение за наблюдение на костенурки в центъра за размножаване в Драгоман.

Шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides)
Шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides)

Дейност 3 – Мониторинг на растения – събиране на информация за площта на популациите, състоянието и аботичните фактори влияещи върху популациите на редки видове и оценяване на тенденциии за някои от тях  (A.vesiculosa, F.meleagroides, V.pumila).

Освен теренни обучения се предвижда и теоретична подготовка, с цел запознаване с методиката за мониторинг, която ще бъде опростена за целите на проекта, както и с въвеждането на данни в информационната система на НСМСБР. Местата за провеждане на обучения включват влажните ливади в района на Алдомировското и Драгоманското блато, навлизане на  места в Драгоманското блато и  in-situ участък за размножаване на редки видове при Алдомировското блато.

Сред флората на влажните зони ще срещнем  изключително редки видове като Aldrovanda vesiculosa (Жлезиста алдрованда), Elatine alsinastrum (Прешленолистен наводник), Fritillaria meleagroides (Шахматовидна ведрица), Viola pumila (Ниска теменуга), Hottonia palustris (Блатна перушина) Leucojum aestivalis (Блатно кокиче), Hippuris vulgaris (Обикновен хипурис) и др.

При интерес от ваша страна, можете да се свържете с нас на email: dragoman@balkani.org

Този документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че  този  документ  отразява  официалното  становище  на  Финансовия  механизъм  на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.