Дейности

Образователна дейност

Защото не можем да говорим за опазване на дивата природа, без да мислим за бъдещето поколение и изграждане на основни ценности като любов към нашата планета. Изградили сме два образователни центъра, където посрещаме деца и възрастни, които искат да научат повече за природаите местообитания и видове и как да съжителстваме с дивите ни съседи. Очакваме ви в Драгоман или в село Влахи.

Обществени кампании

Активно се включваме и инициираме обществени кампании в защита на природни местообитания и видове. Участваме в работни групи, подаваме сигнали, включваме се в улични акции, говорим с медиите. Стремим се да изградим мост между местни хора, институции, природозащитници, експерти, бизнеса, така че да постигнем балансирано ползване на природни ресурси и съхраняване на околната ни среда.

Опазване и мониторинг на видове

Мирното съжителство на дива природа и човек е решаващо за оцеляването на защитените видове. Чрез научни изследвания (генетика, телеметрия, преки наблюдения, следи от жизнена дейност) събираме информация за отделни видове и начина им на живот. Чрез тези данни определяме кои са ключовите територии за опазване и кои са заплахите за вида. Възстановяваме популацията на защитени животни като дивата коза. Въвеждаме съвременни методи за защита на поминъка, без негативно влияние върху дивите обитатели.

Опазване на територии

Научната ни работа допринася за опазването на редки местообитания чрез експертна оценка на биоразнообразието и картиране на територии. На база на събраните данни насърчаваме обявяване на защитени територии, местности и зони от мрежата Натура 2000. Създаваме планове за управление и работим с институциите. А при неизпълнение на поетите държавни ангажименти алармираме обществеността за потенциални заплахи.