Река Камчия

Тип

Крайречните заливни гори около устието на р. Камчия са включени в границите на едноименния резерват с площ 842,1 ха. Те са най-представителният образец на лонгозните гори на Балканския полуостров. В състава на лонгозната гора влизат запазени коренни съобщества на полския ясен, дръжкоцветния дъб, полския бряст и различни лиани.

Камчийският лонгоз е единственото известно находище на българския ендемит грудеста горва (Cardamine tuberoza). Сред застрашените от изчезване растителни видове са блатно кокиче (Leucojum aestivum), блатен телиптерис (Thelipteris palustris), северница (Samolus valerandii).

Фаунистичното богатство на резервата също е впечатляващо. В река Камчия се срещат 25 вида риби, 14 вида земноводни и влечуги, 258 вида птици. Сред редките за България видове птици, размножаващи се в резервата, са черният щъркел, малкият креслив орел, соколът орко, големият ястреб, осоядът. Камчия е едно от най-важните места за средния пъстър кълвач и полубеловратата мухоловка.