Пешеходен маршрут „Драгоманско блато“ – уведомление до РИОСВ – София

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ входира в РИОСВ – София уведомление за инвестиционно предложение за организиране на пешеходен туристически маршрут „Драгоманско блато“ с цел подобряване условията за развитие на познавателен туризъм с обща дължина до 472 м.Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ – СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Драган Цанков 8, София 1164, тел.: 0884268883
(име, адрес и телефон за контакт)

Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Драган Цанков 8, София 1164,
(седалище)

Пълен пощенски адрес: Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Драган Цанков 8, София 1164,
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0884268883, office@balkani.org

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Петко Цветков, Председател на Управителния съвет
Лице за контакти: Нели Иванова – 0878132349, nivanova@balkani.org

УВАЖАЕМА Г-ЖO ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, има следното инвестиционно предложение: Пешеходен маршрут „Драгоманско блато“

Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението:

  Настоящото инвестиционно предложение (ИП) включва организиране на пешеходен туристически маршрут „Драгоманско блато“ с цел подобряване условията за развитие на познавателен туризъм с обща дължина до 472 м. Предложението включва поставяне на посетителска инфраструктура – наколна пътека (до 430 м) и мост (14 м) през каналите на блатото, с дървени и метални елементи. Инфраструктурата, създадена по този проект, ще подпомогне и мониторинга на биоразнообразието в района, както и опазването и възстановяване на защитени видове растения и животни. Предвижда се провеждане на образователни дейности с деца и възрастни.
  (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

  Предвижда се организирането на туристически маршрут с обща дължина до 472 м на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатори 23409.50.4, 23409.53.9, 23409.50.769, 23409.54.770, 23409.53.771, 23409.54.814 и 23409.53.10, както и поставяне на информационно табло в ПИ 23409.50.17 и указателна табела в ПИ 23409.47.761, съгласно КККР на землището на гр. Драгоман, общ. Драгоман.

  Началото на маршрута започва от имот 23409.50.4, след сграда на помпена станция по път от републиканската пътна мрежа от гр. Драгоман към с. Големо Малово. Входното пространство се почиства от отпадъци, окосява се, оформя се алея мулчирана с естествени биоразградими материали и се поставят до две информационни табла.

  Цялостното оформяне на входното пространство не е предмет на настоящия проект и следва да се заложи в последващи инициативи на община Драгоман, СДП БАЛКАНИ и др. Затова на този етап не са предвидени беседки, пейки, наблюдателни кули и друга туристическа инфраструктура.

  В блатото маршрутът преминава по наколна пътека и мостчета през каналите. Пътеката е съставена от отделни секции с ширина до 1,2 м, които са фиксирани към метални и/или дървени колове. Конструкцията позволява наколната пътека да бъде премествана и трасето да бъде променяно в случай на необходимост.

  Началото на пътеката е маркирано от две дървета, между които тръгва маршрута. Пътеката се вие между тръстиките в блатото, в югоизточна посока, като преминава покрай открита водна площ в югоизточния ъгъл на имота. В близост до тази водна площ се разполага площадка за разминаване и изчакване №1, след която пътеката стига до главния канал и завива на изток по протежение на канала. След около 40 метра пресича канала по нов мост, с дължина на премостването 8 метра и две уширени площадки за разминаване и изчакване по около 3 метра (площадки за разминаване №№ 2 и 3). След това пътеката се вие живописно през ПИ 23409.53.9.

  На около 25 м след моста на главния канал е предвидена площадка за разминаване №4 и след още ок. 50 м – площадка за разминаване №5. От площадка №5 наколната пътека се разделя за оформяне на кръгов участък от маршрута. Той тръгва на изток по периферията на имота, стига до страничен воден канал, премоства го и завива на юг покрай него. Върви на юг по източния бряг на канала в продължение на ок. 60 метра, завива на запад и след ок. 30 м се насочва обратно към площадка за разминаване №5 В кръговия участък са предвидени допълнително до 2 бр. площадки, където посетителите да се разминават или изчакват. На всичките до 7 бр. площадки за разминаване е предвидено поставянето на информационни табели.

  По трасето на пътеката са заложени два временни участъка както следва:
  Временен участък 1 – разположен е преди премостването на централния канал между северен участък 1 и северен участък 2 на наколната пътека. Този участък се дублира с елемент от трасето по проекта на община Драгоман за разширяване на посетителската инфраструктура;
  Временен участък 2 – това е част от кръговия участък между края на южния участък от наколната пътека и площадка за разминаване № 5.

  Тези два временни участъка могат да бъдат демонтирани или преустроени съгласно проекта на Община Драгоман – „Изграждане на пешеходна пътека за опознаване на екологичния ландшафт в „Драгоманското блато“. Тяхната временна функция е:
  1) Ползване от посетителите, заедно с останалата част от трасето на СДП БАЛКАНИ, до изграждането на пътеката по проекта на Община Драгоман;
  2) Помощна инфраструктура за подпомагане изграждането на трасето по проекта на Община Драгоман.

  Обща заемана площ от наколна пътека, мост и площадки за разминаване максимум 600 кв. м.

 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

  Идеен проект на Община Драгоман – „Изграждане на пешеходна пътека за опознаване на екологичния ландшафт в „Драгоманското блато“.

 4. Местоположение:
  (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

  Предложението изцяло попада в землището на град Драгоман, община Драгоман, като засяга девет поземлени имота (ПИ) със следните идентификатори:
  • 23409.50.4 и 23409.53.9 – земеделска територия, НТП „нива“, собственост на СДП БАЛКАНИ.
  В двата имота ще се поставят основните участъци от маршрута. В имот 23409.50.4 ще се поставят и до две информационни табла или указателни табели.
  • 23409.50.769, 3409.53.771 и 23409.54.814 – земеделска територия, НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост на Община Драгоман;
  • 23409.53.10 – земеделска територия, НТП „нива“, собственост на Община Драгоман;
  • 23409.54.770 – територия, заета от води и водни обекти, НТП „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, собственост на Община Драгоман.
  В петте имота ще има преминаване и премостване между двата основни участъка.
  • 23409.50.17 – земеделска територия, НТП „нива“, собственост на Община Драгоман. В имота ще се постави информационно табло.
  • 23409.47.761 – земеделска територия, НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост на Община Драгоман. В имота ще се постави указателна табела.
  Координатен регистър на проектните точки на пешеходния маршрут (в коорд. с-ма БГС2005) е даден в приложения трасировъчен план.

  ИП попада в следните елементи на Националната екологична мрежа – две защитени зони:
  • BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
  • BG0002001 „Раяновци“ за опазване на дивите птици.

  Не се очаква трансгранично въздействие. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна и друга техническа инфраструктура.

 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
  (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)


  Предложението предвижда единствено и само поставяне на елементи на туристическа/посетителска инфраструктура – наколни пътеки, мостчета, информационни табели, без извършване на строителство. Не е предвидено водовземане или ползване на води.

 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

  Не се очаква отделяне на вещества, които ще бъдат емитирани от дейността.

 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

  Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

  Не се предвижда генериране на отпадъци, както при поставянето на обектите, така и при ползването им, тъй като е предвидено единствено и само преминаване на посетителите по маршрута.

 9. Отпадъчни води:
  (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)


  ИП не е свързано с генериране на отпадъчни води.

 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:
  (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

  Не е предвидено наличие/складиране на опасни химични вещества.


І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

🗌 Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.
🗌 Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

🗌 Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

 1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
  Линк към новината на интернет страница на СДП БАЛКАНИ – https://balkani.org/uvedomlenie-riosv-sofia-peshehoden-marshrut-dragomansko-blato/
 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
  Не
 3. Други документи по преценка на уведомителя:
  3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 1. Електронен носител – 1 бр.
 2. 🗌 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
 3. 🗌 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
 4. 🗌 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 13.03.23 г.

Уведомител: Петко Цветков, председател на УС на СДП БАЛКАНИ