Две мечки на Витоша, маркирани с GPS нашийници

На 19 юни екип на СДП БАЛКАНИ  постави GPS-GSM нашийник на женска мечка в Природен парк „Витоша“. Мечката е възрастна (7-8-годишна) с две мечета, родени тази пролет. Тя получи името Стефи.

Стефка, Витоша, юни 2014
Стефи, Витоша, юни 2014

Преди 2 месеца на Велика събота (19 април) екип на СДП БАЛКАНИ постави нашийник на по-млада мецана, която беше кръстена Велика. Повече за Велика, прочетете тук.

IMG_9653
Велика, април 2014, Витоша

Маркирането на мечки с GPS нашийници се извършва по проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза II”, финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ В дейност 3 на проекта, изпълнявана от СДП БАЛКАНИ, е предвидено да бъдат определени важни за кафявата мечка територии, поставяне на GPS-GSM  нашийници на мечки на територията на Парка. Дейността включва и картиране на мечите бърлоги.

малко мече на Витоша, юни 2014; сн. В. Тодоров
малко мече на Витоша, юни 2014; сн. В. Тодоров

Всичко това има за цел по-доброто познаване на поведението и навиците на мечките в района, което ще доведе до по-хармоничното съжителство между мечките и хората (туристи и животновъди) в района. Част от дейността на СДП БАЛКАНИ  е изработката на информационни табели, които да предупреждават хората за наличието на мечки и съвети за подходящо поведение.

IMG_6329

  И ако се учудвате да разберете, че на Витоша мечки има, то трябва да знаете, че това е абсолютно нормално! Тези едри бозайници обитават обширни територии, като често се разхождат от Рила към Витоша и обратно, преминавайки през планините Плана и Верила. Така че бъдете внимателни, когато обикаляте южната част на Витоша или правите преход през Плана или Верила. Повече за избягване на инциденти с мечки и препоръчително поведение, ако срещнете такава, може да прочетете тук и тук.On June 19th a female bear in Vitosha Nature Park was tagged with a GPS-GSM collar by a team of Balkani Wildlife Society. The bear is 7-8 years old with two small bears born this spring. She was named Steffy.

Steffy, Vitosha, June 2014
Steffy, Vitosha, June 2014

Two months ago, on Easter Saturday (19th of April) a team of Balkani Wildlife Society put a collar on a younger female bear, which was named Velika. Read more about Velika here.

Velika, April 2014, Vitosha
Velika, April 2014, Vitosha

The marking of the bears with GPS collars is done within the project “Implementation of priority activities from the management plan of Vitosha Nature Park – phase II”, financed by Operational program “Environment 2007-2013”. Project Activity 3 of the project, implemented by Balkani Wildlife Society envisages defining of territories  important for the brown bear and putting GPS-GSM collars on bears living on the park’s territory. The activity includes also mapping of the bears’ dens.

Small bear at Vitosha, june 2014; photo by V.Todorov
Small bear at Vitosha, june 2014; photo by V.Todorov

All this aims at the better knowledge of the behavior and the habits of the bears in the region, which will lead to a more harmonious cohabitation between the bears and the people (tourists and cattle breeders) in the region. Part of the activity of Balkani Wildlife Society is preparing  information boards, which will warn the people about the presence of bears and give advices for appropriate behavior.

IMG_6329

And if you are astonished  to understand that there are bears on Vitosha, you need to know that this is absolutely normal. These large mammals inhabit vast territories and often walk from Rila to Vitosha and back, passing through the mountains Plana and Verila. So be careful when you walk around the southern part of Vitosha or when you make a tour of Plana and Verila. More about avoiding incidents with bears and recommended behaviour if you encounter one, you may read  here and here.На 19 юни екип на СДП БАЛКАНИ  постави GPS-GSM нашийник на женска мечка в Природен парк „Витоша“. Мечката е възрастна (7-8-годишна) с две мечета, родени тази пролет. Тя получи името Стефи.

Стефка, Витоша, юни 2014
Стефи, Витоша, юни 2014

Преди 2 месеца на Велика събота (19 април) екип на СДП БАЛКАНИ постави нашийник на по-млада мецана, която беше кръстена Велика. Повече за Велика, прочетете тук.

IMG_9653
Велика, април 2014, Витоша

Маркирането на мечки с GPS нашийници се извършва по проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза II”, финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ В дейност 3 на проекта, изпълнявана от СДП БАЛКАНИ, е предвидено да бъдат определени важни за кафявата мечка територии, поставяне на GPS-GSM  нашийници на мечки на територията на Парка. Дейността включва и картиране на мечите бърлоги.

малко мече на Витоша, юни 2014; сн. В. Тодоров
малко мече на Витоша, юни 2014; сн. В. Тодоров

Всичко това има за цел по-доброто познаване на поведението и навиците на мечките в района, което ще доведе до по-хармоничното съжителство между мечките и хората (туристи и животновъди) в района. Част от дейността на СДП БАЛКАНИ  е изработката на информационни табели, които да предупреждават хората за наличието на мечки и съвети за подходящо поведение.

IMG_6329

  И ако се учудвате да разберете, че на Витоша мечки има, то трябва да знаете, че това е абсолютно нормално! Тези едри бозайници обитават обширни територии, като често се разхождат от Рила към Витоша и обратно, преминавайки през планините Плана и Верила. Така че бъдете внимателни, когато обикаляте южната част на Витоша или правите преход през Плана или Верила. Повече за избягване на инциденти с мечки и препоръчително поведение, ако срещнете такава, може да прочетете тук и тук.