Нова листовка: кратки правила за избягване на инциденти с мечки

За щастие мечките в България са сред най-плахите в света и избягват срещи с човека. Това се дължи на пренаселеността на южна Европа от дълбока древност и преследване на мечките от човека в продължение на хиляди години. Все пак, има случаи на нападнати хора, дължащи се основно на следните причини:

1. Злополуки по време на лов

2. Нарушена критична дистанция

3. В защита на малките

Експерти на Сдружение за дива природа Балкани подготвиха листовката „Кратки правила за избягване на инциденти с мечки в техните местообитания“. Сдружението предлага на общините, обитавани от мечки, да разпространят листовката сред населението.Luckily the bears in Bulgaria are among the most timid in the world and avoid encounters with humans. This is due to the overcrowding of southern Europe since Ancient times and chasing of bears by humans for thousands of years. However, there have been cases of people attacked by bears mainly due to the following reasons:

1. Accidents during hunting

2. Crossing the critical distance line

3. Defense of cubs

Experts from the Wildlife Society Balkans prepared the leaflet Short rules to avoid incidents with bears in their habitat. The association offers the municipalities inhabited by bears, to disseminate the leaflet amongst the population.
Kostadin Valchev – Expert in the Program for the Study and Conservation of Bears – Tel. 0884268884