Мечка, отглеждана в ДЛС Кормисош, с нов дом в село Влахи

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще осигури нов дом на една от 11-те мечки, които са израснали затворени в Държавно ловно стопанство Кормисош. 6-годишната Меца ще се наслаждава на повече място и открито пространство в по-близка до естествената среда в Образователен център за едрите хищници в село Влахи. В центъра вече живеят вълкът Байто и мечокът Медо. Мечката най-напред ще бъде упоена от експертите на СДП БАЛКАНИ, а след това превозена до с. Влахи, придружена от екип от специалисти, които да наблюдават състоянието ѝ.

В дивата природа една мечка живее до 18-20 години. В случаите, когато едрият хищник се отглежда на затворено и при подходящи условия, то той може да преживее до 30 години.

Медо във Влахи
Медо похапва, с. Влахи

Една мечка изяжда годишно около 5-6 тона най-разнообразна храна (плодове, царевица и други зърнени храни, риба, месо). За следващите 2 години средствата за прехраната на животните в Центъра във Влахи са частично осигурени от АЛЕРТИС – фонд за опазване на мечките, както и от дарения от посетители, активисти и любители на дивата природа. След този период ще разчитаме основно на дарения от симпатизанти и съмишленици.

23 СОУ графити
23 СОУ, София, графити „Да обикнем кафявата мечка“ – 140ideas

Министерството на околната среда и водите работи по инициатива всички диви животни, отглеждани в неподходящи условия в неволя,  да бъдат настанени в близка до природната среда. В това число влизат и мечките, отглеждани в Държавно ловно стопанство Кормисош. Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и холандската фондация АЛЕРТИС съдействат за намирането на нов дом за четириногите.

В миналото в стопанство Кормисош са отглеждани и развъждани мечки за ловни цели, част от които са внасяни от Румъния. Отглеждането на мечките изисква ресурси и условия, които в ДЛС Кормисош е все по-трудно да бъдат осигурени. През 2013 г. три от мечките бяха преместени в Холандия при по-добри условия. Във вивариума днес живеят 10 мечки, като предстои преместването на още 4 животни в Белгия и Холандия. Специалистите от БАЛКАНИ ще продължат да помагат в процеса на преместване на мечките.

лого КормисошBALKANI Wildlife Society will provide a new home to one of the 11 bears, which have been brought up enclosed in the Kormisosh State hunting reserve. The 6 years old bear will enjoy more open space in a closer to her natural environment surroundings in the Large Carnivore Education Centre in Vlahi village. The wolf Baito and the male bear Medo already live in the center. The bear will be first anaesthetized by the experts of BALKANI WS, and then transported to Vlahi, accompanied by a team of experts, who will observe her state.

A bear lives up to 18-20 years in the wild. In cases when the large predator is brought up indoors and at appropriate conditions, it can live up to 30 years.

The bear Medo enjoys his food, Vlahi village
The bear Medo enjoys his food, Vlahi village

A bear eats up yearly around 5-6 tons of most various food (fruit, corn and other grain foods, fish, meat). For the next 2 years the funds for the subsistence of the animals in the center in Vlahi are partly provided by Alertis – a fund for bear and nature conservation, and also by donations from visitors, activists and fans of the wild nature. After this period we will essentially count on donations from sympathizers and followers.

23 Grammar School, Sofia, graffiti, “Come to like the brown bear” – 140 ideas
23 Grammar School, Sofia, graffiti, “Come to like the brown bear” – 140 ideas

The Ministry of Environment and Water of Bulgaria  handles the initiative all wild animals, brought up in inappropriate conditions in wretchedness, to be accommodated in close to the natural environment surroundings. This number includes also the bears raised in the state hunting reserve Kormisosh. BALKANI Wildlife Society and the Dutch foundation Alertis assist in the finding of a new home for the four-legged.

In the past in the reserve Kormisosh bears for hunting purposes were brought up and raised, part of which were imported from Romania. The raising of the bears requires resources and conditions which are more and more difficult for providing by SHR (state hunting reserve) Kormisosh. In 2013 three of the bears were transported to Holland for better conditions. In the vivarium today live 10 bears, and the transportation of 4 more animals to Belgium and Holland is forthcoming. The experts from BALKANI will continue to assist in the process of the bears’ transportation.

лого КормисошСдружение за дива природа БАЛКАНИ ще осигури нов дом на една от 11-те мечки, които са израснали затворени в Държавно ловно стопанство Кормисош. 6-годишната Меца ще се наслаждава на повече място и открито пространство в по-близка до естествената среда в Образователен център за едрите хищници в село Влахи. В центъра вече живеят вълкът Байто и мечокът Медо. Мечката най-напред ще бъде упоена от експертите на СДП БАЛКАНИ, а след това превозена до с. Влахи, придружена от екип от специалисти, които да наблюдават състоянието ѝ.

В дивата природа една мечка живее до 18-20 години. В случаите, когато едрият хищник се отглежда на затворено и при подходящи условия, то той може да преживее до 30 години.

Медо във Влахи
Медо похапва, с. Влахи

Една мечка изяжда годишно около 5-6 тона най-разнообразна храна (плодове, царевица и други зърнени храни, риба, месо). За следващите 2 години средствата за прехраната на животните в Центъра във Влахи са частично осигурени от АЛЕРТИС – фонд за опазване на мечките, както и от дарения от посетители, активисти и любители на дивата природа. След този период ще разчитаме основно на дарения от симпатизанти и съмишленици.

23 СОУ графити
23 СОУ, София, графити „Да обикнем кафявата мечка“ – 140ideas

Министерството на околната среда и водите работи по инициатива всички диви животни, отглеждани в неподходящи условия в неволя,  да бъдат настанени в близка до природната среда. В това число влизат и мечките, отглеждани в Държавно ловно стопанство Кормисош. Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и холандската фондация АЛЕРТИС съдействат за намирането на нов дом за четириногите.

В миналото в стопанство Кормисош са отглеждани и развъждани мечки за ловни цели, част от които са внасяни от Румъния. Отглеждането на мечките изисква ресурси и условия, които в ДЛС Кормисош е все по-трудно да бъдат осигурени. През 2013 г. три от мечките бяха преместени в Холандия при по-добри условия. Във вивариума днес живеят 10 мечки, като предстои преместването на още 4 животни в Белгия и Холандия. Специалистите от БАЛКАНИ ще продължат да помагат в процеса на преместване на мечките.

лого Кормисош