Националният план за възстановяване и устойчивост пропуска златни възможности за природата на България

Още от същото, но пък за много пари

Коалиция „За да остане природа в България“ предупреждава, че 10 дни преди крайния срок за внасяне в третата версия на Националния план за възстановяване и устойчивост липсват мащабни мерки за опазване на природата, устойчивото земеделие и реална трансформация към нисковъглеродна икономика.

От Коалицията алармират още, че вместо това правителството предлага мерки като наливане на 800 милиона лева в нереформираната държавна компания “Напоителни системи” ЕАД, което не само че противоречи на националната стратегия за напояване, но и може да навреди на редица зони, важни за природата. Към плана не е приложена задължителната по закон екологична оценка, а липсата на обществен диалог допълнително утежнява процеса.

Още през ноември миналата година Коалицията и редица други граждански обединения (Коалиция за Зелен рестарт) настояха планът да бъде използван за истински реформи в зелена трансформация на нисковъглеродна икономика, повече средства за биоразнообразието и практически мерки за опазване на природата, като се проведат и задължителните процедури по екологична оценка и оценка за съвместимост на плана. Във февруарската версия липсваха подобрения, дори напротив – средствата за биоразнообразие се оказаха намалени с 6 милиона лева. 

Въпреки последвалите нови становищаот гражданското общество (Коалиция за Зелен рестарт и WWF България) в представената преди дни трета версия на Националния план за възстановяване и устойчивост на България напредък няма. Средствата за биоразнообразие са едва 0,69% от бюджета на стълб „Зелена България“, в противовес на “значителни средства” за биоразнообразие, изисквани в Стратегията на ЕС за биоразнообразие 2030. Наред с това в новия проект за биоразнообразие има предвидени едва 150 ха възстановени екосистеми, в други документи към плана се говори за 100 дка, а в очакваните резултати на проекта за биоразнообразието въобще липсват възстановени екосистеми. 

Няма съгласуване с вече одобрени реформи в планови документи като Стратегията за хидромелиорациите до 2030 г., която предвижда законови промени и ликвидация на държавна компания „Напоителни системи“. Тя е бенефициент на над 800 милиона лева по плана в „Устойчиво земеделие“, един от трите компонента на стълб „Зелена България“. Това значи наливане на средства като вода в пясък, в нереформирана държавна компания, с проблематично управление от десетилетия. Предвидените по проект 101 съоръжения за отводняване – отводнителни помпени станции, отводнителни системи, отводнителни канали и предпазни диги, може да означава унищожаване завинаги на някои влажни зони, които при високи води осигуряват местообитания на мигриращи и гнездящи птици, както и защита от наводнения.

По отношение на биоразнообразието България има чернова на рамка за Натура 2000 за периода 2021 – 2027 г. със заложени мерки от различни източници от европейски фондове и националния бюджет. Средствата от Европейския фонд за възстановяване и устойчивост са възможност за надграждане и осигуряване на допълнителните мерки, заложени в Стратегията за биоразнообразието 2030 на Европейския съюз. Но националният план не съответства на поставените в стратегията амбициозни цели за опазване и възстановяване на природата като важен стълб на Зелената сделка. 

Трудно можем да подкрепим доказано неефективни проекти като картиране на екосистемите в Натура 2000, при положение, че през изминалите години бяха картирани две трети от страната и от това не произтече полза за природата. 

Допълнителни мерки са нужни както за опазване на природата, така и за подобряване качеството на живот и благосъстояние на българите. Планът за възстановяване и устойчивост е възможността за България да осъществи дейности, за които парите не достигат като: повишаване на капацитета за производство на фиданки от местни видове, свързаност между защитените зони, възстановяване на влажни зони и крайречни гори, осигуряване на речна свързаност, повишаване дела на защитените територии, подкрепа за  създаване и опазване на градски зелени зони, включително и за преодоляване на проблема със замърсяването на въздуха, създаване на устойчиви градски отводнителни системи и зелени покриви в населените места.

Накратко, необходими са:

  • значима преработка на плана, като се отчитат аргументираните предложения на гражданското общество,
  • повишаване на дела на средствата за опазване и възстановяване на природата,
  • провеждане на задължителните по европейското и национално законодателство процедури по екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000.

На фона на изминалата половин година игнориране на гражданското общество оправданията за липса на време не са приемливи.