СДП БАЛКАНИ представи Схема на обновена наколна пътека в Драгоманското блато на работна среща с институции

работна среща Драгоман

Възстановяването на посетителската инфраструктура в Драгоманското блато беше една от обсъжданите теми на провелата се с в международния ден на влажните зони, 2 февруари, среща между представители на Община Драгоман, Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ), гр. София, Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и WWF България.

Петко Цветков (СДП БАЛКАНИ) представи технически проект – схема за поставяне на обновената наколна пътека сред тръстиките. Участниците в срещата обсъдиха чертежите и дадоха своята обратна връзка. Всеки заинтересуван може да се запознае с проекта, публикуван на страницата на СДП БАЛКАНИ, а в най-скоро време предстоят процедурите по съгласуване с Община Драгоман и РИОСВ София.

От организацията разясниха, че са разгледани нови алтернативи за конструкцията, така че тя да е по-издръжлива на атмосферните условия, въздействието на водата и пожари. Схемата на обновената пътека и проектите на Община Драгоман за посетителска инфраструктура в блатото взаимно се допълват.

При разработването на проекта е променен маршрутът на пътеките, които са изградени от СДП БАЛКАНИ благодарение на целеви дарения и доброволен труд през 2005 г. Новото трасе ще разнообрази посетителския тур и предвижда изграждане на подходящи площадки за провеждане на образователни и научни дейности (мониторинг на водата, биологичното разнообразие, опръстеняване на птици и др.)

От СДП БАЛКАНИ припомнят, че средства за ремонт на 200 метра от мостчетата са осигурени благодарение на даренията на индивидуални граждани и фирми. Предстои да се търси финансиране за изграждането на така предложената от неправителствената организация допълнителна посетителска инфраструктура, както и за планирания от община Драгоман проект за кули за наблюдение на птиците, павилиони, информационни табели, мостове, пътеки и т.н.

Подкрепа за инициативи за опазване на биоразнообразието на Драгоманското блато, което е влажна зона със световно значение, заяви лично заместник-министърът за околна среда и водите. Тома Белев посети Драгоман и се включи активно в срещата. Участниците обсъдиха още как със съвместни усилия да подобрят управлението на влажната зона по отношение нейния статут, собственост на земите, пречистване на водите и поддържане на растителността, а така също и възможните финансови механизми за подпомагане на тези неотложни дейности.

Иван Христов от WWF България представи възможността за включване на Драгоманското блато в европейския изследователски проект с практическа насоченост WaterLANDS. 5-годишната инициатива, финансирана по програма Хоризонт 2020, цели възстановяването на влажни зони, пострадали от човешка дейност, из цяла Европа. В проекта участват 32 организации от 13 страни, като водещ партньор е университетът в Дъблин, Ирландия.