Вълк

Вълк

Програма за изследване и опазване на вълка в България

СДП – БАЛКАНИ работи по опазването на вълка (Canis lupus) от 1993 г., когато започва събиране на информация за състоянието на популацията му в страната ни и проблемите свързани със съжителството на човека с този вид. В края на 1996 г. се организира национална среща за вълка, на която се приема план за действие за изследване и опазване вида в страната. В началото на 1997 г. стартира и самата Програма за изследване и опазване на вълка в България.

Цели

  • анализ върху биологията и екологията на вида, дългосрочен мониторинг;
  • информиране на широката публика по темата и провеждане на образователни дейности;
  • намаляване на конфликта човек-хищник, чрез осигуряване на надеждна защита на пашуващи стада;
  • изработване на дългосрочна, национална стратегия за опазване на вида в страната.
  • Анализ върху биологията и екологията на вида. Мониторинг.

Основни дейности

От 1997 г. мониторинга върху вида се извършва в района на Краище (средна – западна България). От 2002 г. работните райони стават два, като вторият е на територията на Пирин планина. Чрез наблюдение и анализ на следи от жизнената дейност на вълка се събират данни за състоянието на популацията му в района, както и за важни аспекти от биологията и екологията на вида. Чрез редовно анкетиране на местното население се следи развитието на взаимоотношенията между хората и вълците, както и активността на вълка към домашните животни и размера на щетите нанасяни при нападения от вълци. Възвръщайки традиционния метод за охрана на домашни животни в България – каракачанското куче, се осигурява надеждна защита на стадата. Животновъдите не търпят загуби от хищниците и нивото на конфликта спада значително. Каракачански кученца се предоставят на собственици на домашни животни за охрана на техните пашуващи стада.

От 2005 година екипа на проекта за изследване и опазване на вълка събира ценна информация за вида и чрез проследяване на вълци с поставени радионашийници. Редовното следене на индивиди с радионашийници носи информация на екипа ни за размера и използване на територията, денонощната им активност, както и информация за хранителния им спектър и др. Екипът събира от уловените животни и материал за генетични изследвания на вълка в България.

Резултати

В рамките на образователните дейности за едрите хищници, екипът на Програмата за изследване и опазване на вълка в България, изгради образователен център за едрите хищници.. Като място за създаването му бе избрано с. Влахи в Пирин планина. Центъра дава възможност за дългосрочно провеждане на образователни дейности за едрите хищници на България, както и за опазването на тези и редица други видове от дивата природа.