Западна Стара планина

Идеята за създаване на транс гранична защитена зона в Западна Стара планина на границата с Югославия се обсъжда за пръв път през осемдесетте години. Тя отново се обсъжда на двустранно равнище през 1995-96 година, когато правителствата на двете страни се споразумяват за изграждането на транс граничен парк. През 1997 година от югославската страна на Западна Стара планина е обявена защитена територия. В момента тече процедура за обявяване на Природен Парк “Белоградчишки скали”, предложен по проект на РЕЦ Будапеща. Територията, предложената за включване се простира на по-малка площ от предложения Природен парк “Западна Стара планина”, но е едно добро начало за запазването на природното и културно наследство на района.

Сдружението партнира на Информационен и учебен център по екология, който осъществява проект, насочен към развитието на устойчив туризъм в района.

Описание

Западна Стара планина е една от най-запазените природни територии в България, разположена по границата със Сърбия. При строгия граничен режим, преди политическите промени в България, тя е съхранила богато биологично разнообразие включващо: 179 вида птици, 14 вида прилепи и 39 вида други бозайници, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги, 69 редки и застрашени от изчезване видове растения. Това богатство е дало основание за определянето през 1996 в Западна стара планина на редица КОРИНЕ места и като такъв, районът е една от приоритетните зони, които ще станат част от мрежата НАТУРА 2000. Западна Стара планина е и едно от основните предложения за защитена транс-гранична територия по инициативата Балкански зелен пояс.

Основни дейности

През 1998 година стартира съвместен проект на три български и две сръбски неправителствени организации (ЕКОКЛУБ 2000, Чипровско родолюбиво общество, сръбското сдружение за природозащита “Мустела” и сръбското биологично дружество “Д-р Сава Петрович”) за съвместни проучвания на биологичното разнообразие в района и за обществена кампания в подкрепа на идеята за транс граничен парк в района на Западна Стара планина (Чипровци, Берковица, Годеч, Белоградчик и Чупрене). Сдружение за дива природа БАЛКАНИ (тогава Зелени Балкани-София) участва в проекта, като координатор на обществената кампания в района.

Резултати

  • Събрани данни за биоразнообразието, консервационен статут, заплахи, важни местообитания;
  • Повече от 3000 ученици, студенти и други граждани посетили фото изложба, участвали в лекции;
  • Издадени рекламни материали: плакат, брошури и бюлетин
  • Обществени срещи с местни общности, изложби
  • Получена подкрепа за идеята за създаване на Природен парк.

Галерия