Реки Искър, Вит и Осъм

Реки Искър, Вит и Осъм

Цели

Основна цел в работата на СДП “Балкани” по опазване на териториите на реките Искър, Вит и Осъм е подобряване на екологичния статус на крайречните екосистеми в Българската част на р. Дунав и основно на притоците ѝ р. Искър и р. Осъм. Това включва увеличаване на капацитета на реката и намаляване на замърсяването и риска от наводнения.

Основни дейности

Картиране на районите с наводнения и естествени екосистеми и оценка на състоянието на реката и възможностите за възстановяване. Бяха изготвени карти на р. Искър и р. Осъм в ГИС формат и бяха подготвени предложения за намаляване на риска от наводнения.

Проектният екип взе участие в Парламентарната комисия на МОСВ, коментира проектозакона за водите във връзка с предпазване на естествените екосистеми и предпазване от наводнения.

Експертите взеха участие в семинар за развитие на р. Осъм и изработване на план за управление за постигане на добър екологичен статус на реката като част от плана за управление на р. Дунав.

Екипът участва в обучение на МОСВ на експерти за възстановяване на речните екосистеми. Бяха обсъдени редица варианти за възстановяване на старите речни корита на р. Осъм и Вит.

Беше създадена работна група от експерти за опазване на естествените реки и предпазване от наводнения. Състояха се две работни срещи.

Беше отпечатана брошура, даваща информация за рисковете от наводнения и как може да се предпазим от тях. Координаторът на проекта участва в радио предаване, посветено на проблемите свързани с наводненията.