Защитена местност „Алдомировско блато“

Защитена местност „Алдомировско блато“

Алдомировско блато е карстово блато с големина 130 ха, което попада на територията на Община Сливница,  близо до главен път Е80. Обявено е за Защитена местност през 1989 г. и е част от Защитена зона „Драгоман“ BG0000322 (Директива за местообитанията) от Натура 2000. Блатото е част от влажна зона от международно значение Карстов комплекс „Драгоманско блато“ ( Рамсарска конвенция ) и Важно място за растенията „Чепън-Драгоман“. През 2о12 г. СДП Балкани в партньорство с Община Сливница,  започна изпълнението на проект „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато“ и защитени зони в общините Сливница и Драгоман“, финансиран  с Договор № 5103020 – С-010 по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Част от проекта е изработката на научно-популярен филм за природата на района. Видео клипът „Дивата природа на Алдомировско блато и рида Три уши“ представя избрани кадри от филма, който предстои да бъде готов през 2013 г.