НАТУРА 2000

НАТУРА 2000

С приемането на България в Европейския съюз, страната се включи в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Тази общоевропейска мрежа има за цел да запази най-редките и застрашени от изчезване видове и местата, които обитават.

Едно от задълженията на България преди приемането и в ЕС беше да предложи лист от защитени територии, които да бъдат включени в Европейската мрежа Натура 2000. Правителството натовари НПО-та с задачата да направят научно обосновани предложения. 114 сайта според дерективата за птиците  и 225 според дерективата за хабитатите бяха предложени през 2006г.

СДП Балкани има ключова роля в обявяването, управлението и опазването на Натура 2000 в България.

Натура 2000 се превърна в една от най-горещите теми в медиите и обект на спорни дискусии.Погрешното схващане на същността за НАТУРА 2000, страхът на хората, че биха могли да изгубят собствеността върху земята, както и незнанието за ползите от НАТУРА 2000, породиха отрицателни реакции сред населението.

Основна цел на проекта е да даде пълна и обективна информация на местните хора по въпросите свързани с Натура 2000 и по конкретно да покаже възможностите, които мрежата предлага на собствениците на земи и стъпките, които те би трябвало да предприемат, за да се възползват от тях. Да отговори на въпросите:

 • Защо, как и къде се предлагат зони да бъдат включени в  Натура 2000?
 • Какви са нуждите, ограничениеята и ползите от екологичната мрежа?
 • По какъв начин европейските фондове подпомагат устойчивото развитие в Натура 2000 и начина по който да бъдат използвани?

Основни дейности

Изработване на информационни клипове за всички Натура 2000 зони и тяхното разпространение из местни и национални телевизии. Качването на филмчетата за свободно ползване в интернет пространството.

Резултати

Бяха изработени един 10 мин. филм даващ информация по основните въпроси свързани с Натура 2000 и 60 малки видео клипа описващи специфичните зони влизащи в екологичната мрежа.

Филмите бяха разпространени в над 140 местни телевизионни канали за свободно ползване при условие да бъдат показвани поне веднъж на две седмици.

Тук можете да гледате филмите за Натура 2000

Принос на Балкани

 1. Сдружението е инициатор и активен участник в работната група изготвила първата редакция на Закона за биологичното разнообразие включваща в чл. 31-33 процедура за оценка за съвместимост (до 2005 година позицията на МОСВ е, че тази оценка е част от ОВОС и ЕО).
 2. Сдружението е вносител и основен респондент и изготвител на документацията за обявяване на следните зони: Беласица, Рупите – Струмешница, Южен Пирин – Алиботуш, Огражден – Малешево, Кресна – Илинденци, Орановски пролом – Лешко, Скрино, Осоговска планина, Конявска Планнина, Земен, Кършалево, Кървав камък, Острица, Руй, Рила – буфер, река Палакария, Плана, Черни рид, Долна Места, Река Места, Яденица, Родопи – Западни, Родопи – Средни, Родопи – Източни, Циганско градище, Остър камък, Брестовица, Попинци, Средна Гора, Централен Балкан – буфер, Етрополе – Байлово, Бебреш, Искърски пролом – Ржана, Драгоман, Западна Стара Планина и Предбалкан, Пъстрина, Карлуковски карст, Български извор, Емине – Иракли, Ропотамо, Странджа.
 3. За няколко зони е предложител и вносител на изменения на границите и документацията: Микре, Видима, Деветашко плато, Язовир Горни Дъбник, Река Янтра, Русенски Лом.
 4. Сдружението е основен участник в работната група за ревизиране на НАТУРА 2000 базата данни, като пряко е допринесло за ревизирането на всички животински групи и местообитания.
 5. Сдружението е сред основните участници в процеса на биогеографските семинари
 6. Сдружението е ръководител от българска страна на експертните групи изготвили ръководството за БПС.
 7. Сдружението е активен участник в процеса на изработване на управленчески мерки в НАТУРА 2000, вкл. в планиране на мярката НАТУРА 2000 в рамките на програмата за развитие на селските райони.
 8. Сдружението е инициатор и създател на НПО коалицията за НАТУРА 2000, а впоследствие и на коалиция “За да остане природа в България”. В последните години сдружението е водило над 15 административни съдебни дела срещу актове на изпълнителната власт застрашаващи мрежата НАТУРА 2000 и съ-изготвител на много от сигналите и жалбите до Европейската комисия (случаите Иракли, Рила, Камчийски пясъци, Калиакра, Странджа) .
 9. Сдружението е основен инициатор и координатор на проектите изготвили плана за действие за опазване на кафявата мечка.