За биоразнообразието в Националния план за възстановяване и устойчивост

NPVU finansirane

Представените в първата половина на 2021 г. версии на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) претърпяха сериозни критики в различни области. Една от тях беше липсата на амбиция в областта на биоразнообразието с предвидени едва 0.27% средства от целия бюджет на плана.

Проведени консултации между институции и неправителствени организации доведоха до разработване на нови проекти за опазването и възстановяването на българската природа. Включването на още природозащитни дейности увеличиха бюджета за биоразнообразие от първоначално предвидените 32 милиона лева до 93 милиона лева. Макар и стъпката да е в правилната посока,все още средствата за биоразнообразие се равняват на по-малко от 1% от общия бюджет на плана.

А защо е важно да има пари за опазването на биологичното разнообразие?

България е на едно от челните места в Европа по отношение на разнообразието на дивата природа. То се определя от географските дадености и разнообразието на ландшафта. За България това означава наличие на много различни типове природни местообитания, които са място за живот на различни видове животни.

Теснолист божур
сн. Андрей Ралев

Опазването на дивата природа в страната ни обаче се сблъсква със следните предизвикателства: порив да наваксаме икономическото изоставане, нужда от развитие на инфраструктурата и често грешно насочените големи средства, осигурявани по линия на еврофондовете.

Намирането на баланс между различните интереси така, че хем да имаме успешно работеща икономика, хем опазена природа, е важно не само за птичките и тревичките и не само защото го иска някой от Брюксел. Важно е за българите, за нашето здраве, чистата вода и чистия въздух.

Но за да преодоляваме големите предизвикателства в опазването на природата, са нужни средства.

Финансирането на биоразнообразието е системно неглижирано. Нека само припомним че една трета от парите за биоразнообразие от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 не отидоха по предназначение. Част от тях бяха загубени поради лошо управление и забавяне в разходването им, а друг дял беше пренасочен към изпълнение на ковид мерки. Приоритетът биоразнообразие е с най-малкия бюджет от всички приоритети на програмата и така е вече в трети програмен финансов период от както България стана член на ЕС.

Държавната политика за липса на инвестиции в опазването на растителни и животински видове и на екосистемите ярко контрастира на приетата Европейска стратегия за биоразнообразието до 2030 г., която е част от Зелената сделка. Спиране загубата на биологично разнообразие е неразделна част от плана на ЕС за справяне с климатичните промени. Стратегията има амбициозни цели както за опазване на природата, така и за възстановяване, като всяка от тях се нуждае от средства, за да може да бъде постигната.

Инвестициите в опазване на биоразнообразието под формата на възстановителни дейности са сред ефективните мерки за адаптация и намаляване на въздействието на климатичните промени. Изчисления на Европейската комисия показват, че вложените средства за опазване на биологичното разнообразие като мярка за адаптация към промените в климата ще доведат до създаването на до 500 000 работни места до 2050 г. Освен това инвестициите в биоразнообразие са ключови за намаляване на разпространението на болести и предотвратяването на нови пандемии и цялостно подобрение в човешкото здраве.

Биоразнообразието в Националния план

Проектите за биоразнообразие в НПВУ включват проект на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за разработване на цели и мерки на защитените зони от Натура 2000 мрежата, с което се адресира отворената от ЕК наказателна процедура в тази сфера срещу българската държава; проект на Изпълнителна агенция по горите за опазване и възстановяване на гори; както и дейности за опазване и възстановяване на влажни зони, реки и крайречни гори, предложени от неправителствени организации.

В следващия ни пост ще ви представим и проектите, свързани с реки, крайречни гори и влажни зони. Ето линк: https://balkani.org/biodiversity-activities-in-recovery-plan-proposed-by-ngos/