Предложение за структура и функции на комитет за наблюдение на Плана за възстановяване

Коалиция „За да остане природа в България“, Инициативата „Зелени Закони“ и Коалиция „За зелен рестарт“ изпратиха до заместник-председателя по еврофондовете и министър на финансите г-н Асен Василев и заместник министър-председателя по климатични политики и министър на околната среда и водите г-н Борислав Сандов предложение за структура и функции на Комитет за наблюдение на националния план за възстановяване и устойчивост.

През януари обединието от граждански организации предложи на Министерски съвет създаването на такъв комитет за наблюдение на изпълнението на НПВУ. Неправителствените организации все още очакват позицията на институцията по въпроса.

Ministerski savet

Предложението за структура и функции на комитет за наблюдение на НПВУ

Какво представлява

 • един комитет за всички компоненти на Плана
 • не по-широк от един Комитет за наблюдение на оперативна програма, като има сходно представителство, но различни баланси (по-малко администрация)

Как е ситуиран институционално

Тематично комитетът се вписва към заместник министър-председателя по климатични политики, както и към темата за Зеления пакт. Възможно е обаче да се разгледат и други възможности – като да бъде подкомисия за Зеления пакт, подчинен на заместник министър-председателя по климатични политики или към Министерство на финансите. Администрацията преценява къде да се обособи секретариат на комитета, като такива функции могат да имат съществуващи структури.

Функции

 • основна функция на този комитет би следвало да е да дава възможност за проследяване дали проектите изпълняват всички заложени екологични и климатични условия и индикатори спрямо DNSH принципа – табличките, които са им разработени като проекти. Да може да се оценява по компоненти периодично това.
 • канал за отчетност и прозрачност на администрацията
 • канал за идеи, който не отменя обичайните канали за обществени консултации като strategy.bg
 • канал за обмен на информация и идеи на доброволни начала

Как да работи

 • събира се присъствено минимум веднъж годишно, като онлайн обмен на информация става минимум на 3 месеца
 • информация се изпраща предварително – какво се планира като действия и как ще се направи
 • на самото заседание водещите по различните компоненти представят накратко какво планират и как ще го направят
 • след това се събира обратна връзка от заинтересованите страни – с основно изискване към тези, които правят предложения – те да бъдат подкрепени с мотиви и доказателства
 • На всяко следващо заседание секретариатът следва да представи кои предложения от предходното заседание са възприети и кои отхвърлени, като отхвърлянето на предложения следва да бъдат аргументирано
 • За всяко обсъждане секретариатът да изготвя конкретна съгласувателна таблица, като е найдобре тя да е на ниво проект (ако обсъжданията са на ниво проект -тип DNSH условия и индикатори).