Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Стартира нов проект:„Гори и влажни зони в България – интегрирани инструменти за смекчаване на глобалното затопляне и опазване на природата”

Промените в климата са един от най-важните проблеми на човечеството през 21 век и една от най-големите заплахи за природата. Решението на проблема зависи, както от намаляването на емисиите от CO2 и други парникови газове, така и от увеличаване на поглъщането и задържането му от природните екосистеми.

Горите и влажните зони са най-продуктивните и ценни екосистеми в България и света. Те имат изключително ключово значение за  запазване на биологичното разнообразие, съхранението на почвите, контрола на ерозията, регулиране на водния режим, подобряване качеството на водите и въздуха. В същото време те са основен елемент в глобалния въглероден цикъл и представляват значителен склад на въглерод.

Отчитайки важността на природните екосистеми, тяхното опазване и устойчиво управление, Сдружение за дива природа Балкани започва реализиране на проект: „Гори и влажни зони в България – интегрирани инструменти за смекчаване на глобалното затопляне и опазване на природата”, Финансиран от ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНД

Проекта се изпълнява в партньорство с :

Сдружение „Проект Родопи” и  Държавно горско стопанство „Ивайловград”,

с подкрепата на Министерство на околната среда и водите и Изпълнителна агенция по горите.

Дейностите по проекта се осъществяват в следните 3 района на страната:

  • На територията на Държавно горско стопанство „Ивайловград”
  • Иглолистните гори в Перелишкия дял на Западни Родопи
  • Драгоманското блато

Основни цели на проекта:

1 Уточняване методика за проучване съхранението и фиксирането на CO2 в 3 важни екоститеми и едногодишно изследване значението на тези екосистеми за намаляване на последиците от глобалното затопляне и съпоставка с целите за опазване на биологичното разнообразие.

2. Проучване и демонстриране на възможностите за кандидатстване на проекти за гори и влажни зони на пазарите за въглеродни емисии, чрез разработване на 3 проекта, подпомагане на МОСВ при икономически анализ на проекти и промотиране на възможностите за кандидатстване.

3. Адаптиране на управлението на горите и влажните зони и прилагане на моделни дейности като залесяване с местни дървесни видове и използване на биомасата от блатата като възобновяем енергиен източник.

Един коментар

  1. Валери Цеков says:

    За да има по-добро опрашване на флората, искам да настаня мойте пчелни семейства на повече пчелини,та в същото време,те да са по-продуктивни.По закона за ветеринарната дейност трябва да имам учредено право на ползване на терена на пчелина.По закона за пчеларстмото държавно лисничейство се задължава да ми учреди това право. Замесникдиректорката на видинското лисничейство не ми помогна ,щото тя неможа да намери регламент и механизам за учредяване на такова право.Считам че правата ми се ограничават. Моля Ви помогнете на мен и на природата !!! Моля Ви пишете ми!!!!