Инициативата за опазване на старите гори в България спечели НАТУРА 2000 наградата на гражданите

На 14 октомври на царемония на живо в Брюксел бяха раздадени НАТУРА 2000 наградите на Европейската комисия за 2020 г.

Изцяло българската кандидатура Партньорство за опазване на старите гори в България спечели вота на публиката с над 11 000 гласа!

Кандидатурата на Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните, WWF България, Асоциацията на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ се състезаваше в категорията „съгласуване на интереси и възприятия“. През 2020 г. 79 инициативи кандидатстваха за наградите, разпределени в пет категории, а 27 достигнаха до финала. Наградите се раздават за пети път, а за първи път наградата на европейските граждани се печели от българска кандидатура!

Опазване на старите гори в България

През 2016 г. Министерство на земеделието, храните и горите издаде заповед, с която 109 000 ха или почти 10% от горските местообитания в НАТУРА 2000 мрежата, бяха защитени като гори във фаза на старост.  До този момент 79 000 ха горски територии в границите на резерватите бяха под закрилата на държавата. Увеличението от 1,4 пъти на горите, в които се забранява сечта, е пример за целенасочена и дългогодишна работа на всички заинтересовани страни.

Съвместяване на интереси

55% от горите в България са в рамките на НАТУРА 2000 мрежата, което изисква съвместяване на визията за управление на горските територии от икономическа, природозащитна и социална гледна точка. От една страна собствениците на горите търсят стопанска полза, от друга – биолози и еколози настояват за качествено управление на целевите видове и местообитания. През 2009 г. институции, експерти и неправителствени организации обединяват усилия за постигането на обща визия за управлението на горите. Процесът е дълъг, разделен на две фази.

Постигане на консенсус

Първият етап е постигане на съгласие за опазване на 10% от старите гори в България. Инициативата е на Асоциация на парковете в България, Лесотехнически университет, Българска академия на науките и други НПО. Следващата стъпка е изработването и приемането от всички заинтересовани страни на Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000.

В периода 2014-2018 г. се извършва картиране на горите във фаза на старост, като в процеса участват лесовъди, биолози, еколози. Експертни консултации, публични презентации и обществени обсъждания следват, за да се постигне консенсус  между държавни институции, природозащитни НПО и учени относно финалния списък с гори във фаза на старост. На този етап Сдружение за дива природа БАЛКАНИ участва в процеса на картиране на местообитания на редки и застрашени видове птици, както и при изготвянето на ГИС моделите. WWF България създава онлайн платформа, осигуряваща прозрачност на информацията за управление на горите и сечите в България, която е достъпна за всички български граждани.

Какво предстои?

Съвместната кандидатура показва как чрез обществени консултации, отворен диалог и участие на заинтересованите страни е възможно постигане на устойчиви и работещи решения. Положителният пример е заразителен и общините Ботевград, Севлиево и Кюстендил обявяват част от общинските гори за гори във фаза на старост. Надяваме се, че все повече общински съвети ще възприемат визията за опазване на старите гори.

M2E60L192-193R375B332

Какво представляват старите гори?

Гората, която в продължение на десетки години е следвала естествените природни процеси без активна човешка намеса, може да се определи като стара. Този процес варира в зависимост от условията и дървесните видове и може да отнеме до 120 години. Характерното за една стара гора са впечатляващи високи дървета с голям диаметър на стъблото, стоящи или паднали големи мъртви дървета, разнообразни видове, мъхове, лишеи, гъби, многообразие от животни. Дърветата не са подредени в редове, както при стопанската гора, а са разпръснати единично или по групи. Всичко изглежда по-скоро хаотично, а посетителят чувства могъществото на гората.

Защо старите гори са важни?

Една вековна естествена гора осигурява острови на спокойствие и подходящи условия за оцеляване на различни видове; служи като богат генен фонд; гарантира опазване на биоразнообразието; подобрява водния баланс в екосистемите и предоставя разнообрази екосистемни услуги. Повече за старите гори и техните обитатели може да научите от този кратък документален филм на WWF, както и от брошурата „Старите гори“.