Опазването на старите гори в България е сред инициативите финалисти за европейските НАТУРА 2000 награди

Усилията на институции, неправителствени организации, специалисти и граждани за опазване на старите гори в България са разпознати като един от 27 финалисти в надпреварата за тазгодишните Натура 2000 награди на Европейската комисия.

НАТУРА 2000 наградата

Конкурсът се провежда за пета поредна година и има за цел да отличи и популяризира постиженията в управлението на НАТУРА 2000 мрежата. През 2020 г. 79 инициативи кандидатстваха за наградите, разпределени в пет категории. Връчването на отличията е планирано за 14 октомври. Освен журито всеки един човек може да подкрепи дадена инициатива със своя глас за специалната Награда на гражданите на Европейския съюз. Гласуването е отворено до 16 септември, а кандидатурата на Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните, WWF България, Асоциацията на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ може да подкрепите оттук.

Опазване на старите гори в България

Партньорство за опазване на старите гори в НАТУРА 2000 е изцяло българска инициатива, която се състезава в категорията „съгласуване на интереси и възприятия“. През 2016 г. Министерство на земеделието, храните и горите издаде заповед, с която 109 000 ха или почти 10% от горските местообитания в НАТУРА 2000 мрежата, бяха защитени като гори във фаза на старост.  До този момент 79 000 ха горски територии в границите на резерватите бяха под закрилата на държавата. Увеличението от 1,4 пъти на горите, в които се забранява сечта, е пример за целенасочена и дългогодишна работа на всички заинтересовани страни.

Съвместяване на интереси

55% от горите в България са в рамките на НАТУРА 2000 мрежата, което изисква съвместяване на визията за управление на горските територии от икономическа, природозащитна и социална гледна точка. От една страна собствениците на горите търсят стопанска полза, от друга – биолози и еколози настояват за качествено управление на целевите видове и местообитания. През 2009 г. институции, експерти и неправителствени организации обединяват усилия за постигането на обща визия за управлението на горите. Процесът е дълъг, разделен на две фази.

Постигане на консенсус

Първият етап е постигане на съгласие за опазване на 10% от старите гори в България. Инициативата е на Асоциация на парковете в България, Лесотехнически университет, Българска академия на науките и други НПО. Следващата стъпка е изработването и приемането от всички заинтересовани страни на Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000.

В периода 2014-2018 г. се извършва картиране на горите във фаза на старост, като в процеса участват лесовъди, биолози, еколози. Експертни консултации, публични презентации и обществени обсъждания следват, за да се постигне консенсус  между държавни институции, природозащитни НПО и учени относно финалния списък с гори във фаза на старост. На този етап Сдружение за дива природа БАЛКАНИ участва в процеса на картиране на местообитания на редки и застрашени видове птици, както и при изготвянето на ГИС моделите. WWF България създава онлайн платформа, осигуряваща прозрачност на информацията за управление на горите и сечите в България, която е достъпна за всички български граждани.

Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), един от видовете, които живеят само в стари гори.

Какво предстои?

Съвместната кандидатура показва как чрез обществени консултации, отворен диалог и участие на заинтересованите страни е възможно постигане на устойчиви и работещи решения. Положителният пример е заразителен и общините Ботевград, Севлиево и Кюстендил обявяват част от общинските гори за гори във фаза на старост. Надяваме се, че все повече общински съвети ще възприемат визията за опазване на старите гори.

Какво представляват старите гори?

Гората, която в продължение на десетки години е следвала естествените природни процеси без активна човешка намеса, може да се определи като стара. Този процес варира в зависимост от условията и дървесните видове и може да отнеме до 120 години. Характерното за една стара гора са впечатляващи високи дървета с голям диаметър на стъблото, стоящи или паднали големи мъртви дървета, разнообразни видове, мъхове, лишеи, гъби, многообразие от животни. Дърветата не са подредени в редове, както при стопанската гора, а са разпръснати единично или по групи. Всичко изглежда по-скоро хаотично, а посетителят чувства могъществото на гората.

Мечка с мечета, снимана с фотокапан в Родопите.

Защо старите гори са важни?

Една вековна естествена гора осигурява острови на спокойствие и подходящи условия за оцеляване на различни видове; служи като богат генен фонд; гарантира опазване на биоразнообразието; подобрява водния баланс в екосистемите и предоставя разнообрази екосистемни услуги. Повече за старите гори и техните обитатели може да научите от този кратък документален филм на WWF, както и от брошурата „Старите гори“.