Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Проект „Костенурки, птици и растения в западна България“

Този раздел съдържа материали изготвени по проект „Костенурки, птици и растения в западна България“, финансиран в рамките на Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът цели да обучи доброволци за разпознаване и събиране на теренни данни за сухоземни костенурки, птици и растения  на Драгоманското и Алдомировското блато, Витоша, Беледие хан, Кресна и др.

Методики за мониторинг на сухоземни  костенурки

Формуляри за мониторинг на сухоземни костенурки

Презентация за птици за начинаещи

Формуляр за мониторинг на птици във влажни зони

Формуляр за мониторинг на птици в открити пространства

Презентация за мониторинг на висши растения

Формуляр за мониторинг на висши растения

ВИДЕО – Попълване на формуляр за доброволчески мониторинг на растения

10414456_1174940385856640_3386008418546146484_nwww.eeagrants.org
http://bg03.moew.government.bg/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

Be Sociable, Share!