Balkani Wildlife Society

Български

Dragoman marsh and Chepan

Цели

 • Предотвратяване разораването на влажните ливади в района — веднъж разорана една ливада на практика никога не може да се възстанови;
 • Запазване на сега съществуващите форми на земеделие — пашата и косенето на тревата са задължително условие за поддържането на най-ценните местообитания в района и те следва да се насърчават;
 • Предотвратяване посегателствата върху редки и застрашени видове;
 • Възстановяване на популациите на изчезнали растителни и животински видове;
 • Премахване на твърдите отпадъци и предотвратяване изхвърлянето на такива в бъдеще;
 • Екологично обучение насочено към младите хора;
 • Създаване на условия за развитието на познавателен туризъм
 • Постепенно заместване на хибридните тополи и боровите култури с местни дървесни видове
 • Подобряване на местообитанията за водолюбивите птици и рибите
 • Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадните води на град Драгоман;
 • Въвличане на обществеността в опазването на влажните зони в България и моделно управление на Драгоманското блато.