Balkani Wildlife Society

Български

Protected area “Aldomirovtsi marsh”

Алдомировско блато е карстово блато с големина130 Ха, което попада на територията на Община Сливница,  близо до главен път Е80. Обявено е за Защитена местност през 1989 г и е част от Защитена зона “Драгоман” BG0000322 (Директива за местообитанията) от Натура 2000. Блатото е част от влажна зона от международно значение Карстов комплекс “Драгоманско блато” ( Рамсарска конвенция ) и Важно място за растенията “Чепън-Драгоман”. През 2о12 г СДП Балкани, в партньорство с Община Сливница,  започна изпълнението на проект “Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница и Драгоман”, финансиран  с Договор № 5103020 – С-010 по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Част от проекта е изработката на научно-популярен филм за природата на района. Видео клипът “Дивата природа на Алдомировско блато и рида Три уши” представя избрани кадри от филма, който предстои да бъде готов през 2013 г.

Be Sociable, Share!