Balkani Wildlife Society

Български

НАТУРА 2000

С приемането на България в Европейския съюз, страната се включи в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Тази общоевропейска мрежа има за цел да запази най-редките и застрашени от изчезване видове и местата, които обитават.

Едно от задълженията на България преди приемането и в ЕС беше да предложи лист от защитени територии, които да бъдат включени в Европейската мрежа Натура 2000. Правителството натовари НПО-та с задачата да направят научно обосновани предложения. 114 сайта според дерективата за птиците  и 225 според дерективата за хабитатите бяха предложени през 2006г. Натура 2000 се превърна в една от най-горещите теми в медиите и обект на спорни дискусии.

Погрешното схващане на същността за НАТУРА 2000, страхът на хората, че биха могли да изгубят собствеността върху земята, както и незнанието за ползите от НАТУРА 2000, породиха отрицателни реакции сред населението.

Основна цел на проекта е да даде пълна и обективна информация на местните хора по въпросите свързани с Натура 2000 и по конкретно да покаже възможностите, които мрежата предлага на собствениците на земи и стъпките, които те би трябвало да предприемат, за да се възползват от тях. Да отговори на въпросите:

  • Защо, как и къде се предлагат зони да бъдат включени в  Натура 2000?
  • Какви са нуждите, ограничениеята и ползите от екологичната мрежа?
  • По какъв начин европейските фондове подпомагат устойчивото развитие в Натура 2000 и начина по който да бъдат използвани?

Основни дейности

Изработване на информационни клипове за всички Натура 2000 зони и тяхното разпространение из местни и национални телевизии. Качването на филмчетата за свободно ползване в интернет пространството.

Резултати

Бяха изработени един 10 мин. филм даващ информация по основните въпроси свързани с Натура 2000 и 60 малки видео клипа описващи специфичните зони влизащи в екологичната мрежа.

Филмите бяха разпространени в над 140 местни телевизионни канали за свободно ползване при условие да бъдат показвани поне веднъж на две седмици.