Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Сухоземни костенурки

Център за размножаване на сухоземни костенурки

Целта на създаването на център за размножаване на сухоземни костенурки при град Драгоман е да бъде спасена местната популация на Шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), след постигане на генетично стабилна колония в контролирани условия.

Костенурките изцяло са изчезнали от селата около Драгоманското блато. По долината на река Нишава и в района на Калотина обаче са останалите единични възрастни екземпляри, които не могат да се срещнат помежду си, за да се размножат и оставят поколение. Необходимо е да бъдат събрани на едно място докато са все още в размножителна възраст, за да се получи младо поколение от същия генотип.

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ има издадено разрешително от Министерство на околната среда и водите за улавяне от природата, отглеждане в изкуствени условия, размножаване и последващо пускане в природата на индивиди от вида Шипоопашата костенурка Testudo hermanni, с цел подпомагане възстановяването на нежизнени популации на вида в частите на ЗЗО „Драгоман” BG000322 и в ЗЗО „Западна стара планина и Предбалкан” BG0001040 попадащи в общините Драгоман, Годеч и Калотина. Разрешителното касае събирането на всички индивиди с местен произход, както от природата, така и държани от местните хора, в една размножителна колония в защитен Център за рзмножаване на сухоземни костенурки на СДП БАЛКАНИ в град Драгоман.

Работата на такъв център има още един важен  принос – промяна на отношението на местните хора към опазването на вида в резултат от активното включване на децата от целия регион в дейностите на центъра, запознаване с изискванията на закона и стимулиране на доброволното предаване на отглеждани  извън природата индивиди.