Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Пернатонога кукумявка

Резултати

Пернатоноги кукумявки бяха установени в 25 точкови находища (от общо 40 прослушани) на територията на ПП “Витоша”, намиращи се в два големи района:

  1. долината на р. Бистришка (рез. “Бистришко бранище”);
  2. горните части на водосборите на Владайска и Бистрата река.

Установените находища на вида попадат изцяло в иглолистната (главно смърчова) зона на планината, от 1520 до 1770 м. н. в. Освен за разпространението на вида (хоризонтално и вертикално), бяха събрани данни и за вокалната му активност. Въз основа на цялата информация за пернатоногата кукумявка на Витоша, нейната гнездова популация на територията на планината бе определена на 30-50 двойки.

Едновременно с проучванията върху пернатоногата кукумявка, бяха проведени наблюдения и върху цялостния състав на орнитофауната – в обособените райони на изследване и прилежащите територии (за краткия период на проекта) бяха установени 44 вида птици.

Препоръки


Като резултат от проучванията по проекта бяха предложени препоръки, касаещи опазването на пернатоногата кукумявка и нейните местообитания:

  1. При извеждане на горскостопански мероприятия да се оставят стари, сухи и хралупати дървета, особено такива в близост до открити пространства;
  2. Оформяне на зона за опазване на биологичното разнообразие в горната част на водосборите на Владайска и Бистрата река (посочват се конкретните горски отдели и подотдели), в която да се ограничи антропогенния натиск;
  3. Поставяне на информационни табла, популяризиращи сред посетителите на парка биоразнообразието в предложената зона;
  4. Пернатоногата кукумявка е атрактивен за хората вид, който с успех може да се използва като емблема за някой от познавателните маршрути на територията на Витоша;
  5. С цел привличане на вида и изучаване на неговата биология е желателно окачването на подходящи гнездилки с определени размери в местата, удобни за птиците.

Благодарности

Изказваме нашата благодарност на Дирекцията на ПП “Витоша” за традиционното ползотворно сътрудничество, както и на приятелите и колегите от СДП – Балкани за оказаната помощ при провеждането на теренните изследвания.