Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Пернатонога кукумявка

Цели

Почти пълната липса на данни за състоянието на пернатоногата кукумявка в планината доведе до разработването през есента на 1999 г. от страна на Сдружение за дива природа – Балкани (по заявка на Дирекцията на Природен парк “Витоша”) на кратък проект със следните основни цели:

  • изясняване и описване на местообитанията на вида
  • картиране на установените находища
  • приблизителна оценка на числеността му на територията на парка.