Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Пернатонога кукумявка

В България пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) е защитена от Закона за биологичното разнообразие (2002) и е включена е в националната “Червена книга” (1985) към категорията “рядък вид”. Видът попада под защитата и на международното законодателство – включен е в Приложение 2 на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция) и в Приложение 2 на Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES); и двете посочени конвенции са ратифицирани от България в началото на 90-те години.