Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Бозайници

Основни дейности

Дейностите включват:
  • преглед и оценка на наличните данни и методи за мониторинг на видове;
  • ревизиране на съществуващи и изработване на нови методики за мониторинг на целевите видове;
  • създаване на карти на местообитанията на видовете;
  • изрбаботване на методика за оценка на състоянието на видовете, която да се основава на анализ на данните от полеви проучвания;
  • провеждане на теренни проучвания;
  • анализ на данните от полевите наблюдения;
  • създаване на екосистемен пространствен модел за прогноза на състоянието на видовете;
  • обучение на експертите от отговорни институции.