Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Бозайници

СДП Балкани като част от Обединение за дейности за дивата природа извършва мониторинг на 13 вида бозайници в България. Това включва следните видове: катерица (Sciurus vulgaris), европейски лалугер (Spermophilus citellus), добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni), голям хомяк (Cricetus cricetus), белозъбо сляпо куче (Nannospalax leucodon), вълк (Canis lupus), чакал (Canis aureus), степен пор (Mustela eversmanni) и пъстър пор (Vormela peregusna), златка (Martes martes), видра (Lutra lutra), дива котка (Felis silvestris) и благороден елен (Cervus elaphus).

Най-напред проектът предвижда ревизиране на съществуващи и изработване на нови методики за мониторинг за всеки един от видовете. Досега подобни методики за мониторинг на бозайници, срещащи се в България, са разработени само за лалугер, мечка, вълк, дива коза и благороден елен.
Методика за мониторинг на вид включва определяне на:
  • места за наблюдение
  • периодичност на наблюдението и подходящ(и) период(и) от годината
  • нужно техническо оборудване
  • инструкции за полеви проучвания
  • правила за безопасна теренна работа
  • образец на полеви формуляри
За всеки един вид ще се подготвят карти на териториите за наблюдения, които са потенциален дом за различните видове бозайници.
Ще се изработи и методика за оценка на състоянието на отделните видове/групи бозайници. Данните, получени от теренните проучвания, ще бъдат анализирани на база на тази методика и ще се изготви пространствен екосистемен модел за оценка и прогноза за вид/група бозайници.

 

Последната фаза на проекта предвижда обучение на служителите на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ), дирекциите на Националните и Природните паркове в България.

 

Мониторингът се изпълнява като  дейност по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”, а възложител е Изпълнителна агенция по околна среда. Дейностите по проекта се осъществяват от Обединение за дейности за дивата природа, в което участват СДП БАЛКАНИ и Уайлдлайф ЕООД.