Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Чаплови колонии

Резултати

В резултат на проучването беше установена числеността на гнездящите двойки на изследваните видове и тенденциите в числеността. За повечето колонии беше описана видовата структура, броя и положението на отделните видове в колонията, хранителна база и заплахи за колонията.

Повечето видове показват тенденция на намаление на популацията през последните 30 години. Най тревожно изглежда положението с гривестата чапла(A. ralloides) и блестящия ибис (P. falcinellus) с намаление от около 90% за периода 1979 – 2006. числеността на малката бяла (Egretta garzetta) и нощната чапла (Nycticorax nycticorax) също намалява в сравнение със 80-те години на XX век. Двата вида корморани от друга страна показват тенденция на бързо увеличение. Сравнително стабилни остават популациите на на сивата чапла (A.cinerea) голямата бяла (E.alba) чапла и лопатарката (P.leucorodia)

Анализирайки изчезването на някои колонии и намалението на гнездящите двойки в други можем да посочим следните главни причини и заплахи за колониите:

  • Директно преследване на гнездящи птици в някои язовири и рибарници (частни или под аренда)
  • Унищожаването на влажни зони
  • Отсичане на дървета на които са разположени гнезда на чапли или корморани
  • Намаляване на хранителната база – главно рибни запаси.

През 2007 г. беше установена нова колония на чапли в Драгоманското блато. Колонията е съставена от гнездящи двойки на 3 вида – голяма бяла чапла (Egretta alba) 3 – 5 двойки, сива чапла (Ardea cinerea) 1 двойка и ръждива чапла (A. purpurea) 5 – 8 двойки. Колонията е разположена в тръстикови масиви и е може би единствената ново възникнала през последните години, на фона на изчезващите в други водоеми.