Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Чаплови колонии

Цели

  • Да се събере актуална информация за числеността на отделните видове и тяхното разпространение на територията на страната
  • Да се установи тенденцията в числеността на видовете
  • Да се установи големината на съществуващите колонии на чапли и корморани, както и тяхната видова структура
  • Да се стартира редовен мониторинг на тези колонии на всеки 3 или 5 години.