Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Чаплови колонии

Основни дейности

В изследването бяха включени всички известни колонии от орнитологичната библиография през последните 30 години. В мониторинга бяха включени следните видове: голям корморан (Phalacrocorax carbo), малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus), сива чапла (Ardea cinerea), ръждива чапла (Ardea purpurea), нощна чапла (Nycticorax nycticorax) гривеста чапла (Ardeolа ralloides), малка бяла чапла (Egreta garzetta), голяма бяла чапла (Egreta alba), лопатарка (Platalea leucorodia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), в 27 колонии.

Посещението на колониите беше осъществено в периода април – юни 2006г. Бяха проведени 2 експедиции по р. Дунав. Първата през месец Април 2006г. с цел по-прецизно преброяване на гнездящите големи корморани и сиви чапли. Втората експедиция се проведе през юни, когато бяха преброени всички гнездящи видове. Колониите по Черноморското крайбрежие и вътрешността на страната бяха преброени при две посещения в периода май – юни 2006 г.