Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Корморани

Малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus) е защитен от европейско и българско законодателство вид. Унищожаването на природните му местообитания и прякото му преследване довеждат през 20ти век до изчезването му от редица изконни за него места. Видът е изключително уязвим не само през гнездовия период, но и през зимата. Тогава хиляди птици нощуват на едно и също място – „корморанска нощувка”, обикновено сред тръстики или на изолиран остров. Тази поведенческа особеност, предпазва малките корморани от естествените им врагове, но не и от човека. СДП-БАЛКАНИ, спонсорирано от Rufford Small Grants, стартира проект през 2005-2006 година за повишаване на обществената информираност и охрана чрез доброволци на най-многочислената нощувка в България. Тя се намира на остров по течението на река Марица, не далеч от град Пловдив. Дейностите, които изпълни проектът са:

  1. Издаване на образователни дипляни и тяхното популяризиране сред местното население.
  2. Охрана от доброволци от София и Пловдив на нощувката и участъци от река Марица, преди и след нощувката.
  3. Следене на числената динамика на кормораните зимуващи в тази част на Горнотракийската низина и други орнитологични изследвания.
  4. Залесителни мероприятия по островите на река Марица между градовете Пловдив и Пазарджик.
  5. Провеждане на уроци с екологична насоченост в селата около град Пазарджик.

Всички  дейности по опазване на вида, бяха съгласувани и подпомогнати от Зелени Балкани и Българското дружество за защита на птиците.