Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Проекти

Хармонично съжителство между местните хора и мечките в Родопите

Осигуряване на хармонично съжителство на кафявата мечка с местното население в Родопите

Този проект цели смекчаване на щетите и осигуряване на директни мерки за защита на хората (опазване на здраве, добитък, кошери, овошки), за да се постигне

мечки-хора 2

където се опазват екологичната мрежа, хранителната база и основните местообитания на кафявата мечка в Родопите.

Проектът е естествено продължение на международен проект за обмен на добри практики за подобряване на условията за опазване на едрите хищници (LIFE EX-TRA), в които СДП Балкани и Министерството на околната среда и водите бяха партньори. В периода 2009 – 2013 г. за първи път бяха приложени разнообразни мерки за намаляване на конфликта между местните хора и мечките и ограничаване на щетите, причинени от едрите хищници. Резултатите бяха 90 раздадени електропастири и кучета пазачи, намаляване на щетите по кошери до 60 % и др. Това насърчи РИОСВ Смолян да продължи прилагането на успешните практики и да адаптира тези, прилагани при другите международни партньори от Италия, Румъния и Гърция.

Настоящият проект се изпълнява от Обединение ПСХМ – 2013 (Подобряване на съжителството на хора и мечки). Водещ партньор е Си Еко Консулт ООД с доказан опит в администрирането и управлението на големи проекти в областта на околната среда. Партньори са Неолес ЕООД, които са експерти в залесяването в горския фонд и поддръжката на горски разсадници, и СДП Балкани, които обединяват основния научен и природозащитен капацитет за кафявата мечка и едрите хищници в България. Проектът се изпълнява в периода 2013 – 2015 г.

Обществената поръчка е част от проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.”, приоритетна ос 3, процедура BG161PO005/10/3.0/2/20, изпълняван от РИОСВ – гр. Смолян.