Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Проекти

Природен парк “Витоша”

София се намира в подножието на Витоша и затова може да се похвали с голямо биоразнообразие в непосредствена близост. Един от най-впечатляващите видове бозайници – кафявата мечка, също може да се срещне в планината над столицата ни. Мечките обитават огромни територии, придвижват се на големи разстояния и могат да преминават от една планина в друга. Витоша е свързана с Рило-Родопския масив чрез планините Верила и Плана. Опазването на тези зелени коридори са изключително важни за запазване на популацията на кафявата мечка във Витоша и в България, както и за други сухоземни животни.

bear distribution

Карта на разпространението на кафявата мечка

Близостта на София до планината и природен парк “Витоша” означава голям брой туристи, чието присъствие е източник на безпокойствие за едрите хищници и по-специално за мечката. За да се намали негативното въздействие на туризма, от управлението на парка работят за концентриране на туристите в определени зони с изградена подходяща инфраструктура.

Изследването на популацията на мечките е от изключително значение за опазването на този вид. Експерти на БАЛКАНИ имат за задача да уловят и маркират с GPS-GSM нашийници до две мечки в територията на природния парк. Информацията, получена от нашийниицте ще позволи на управата на парка да планира по-добре бъдещи турситически маршрути, както и кои са зоните, където трябва да се ограничи човешкото присъствие.

GPS нашийници

GPS нашийници

Освен маркирането на мечки експертите на БАЛКАНИ трябва да картират бърлогите на мечки в рамките на парка. Информационни и предупредителни табели ще бъдат изработени и поставени в районите, обитавани от мечки.

Всичко това цели по-доброто познаване на поведението и навиците на мечките от Витоша от една страна и доброто управление на защитените територии от друга.

Мече

Дейностите се осъществяват по Обществени поръчки с предмети на дейност „Улов на мечки в ПП Витоша с цел поставяне на GPS – GSM нашийници” (10 500 лв. без ДДС) и „Картиране на бърлогите и обозначаване на районите, обитавани от мечки с предупредителни табели” (10 000 лв. без ДДС) по дейност 3 „Определене и защита на важни територии за недопускане на безпокоенето на кафявата мечка” по Проект № 510302011654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – фаза 2, съгласно Договор № 5103020-С-001 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Прироритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”.

Крайният срок за изпълнение на предвидените дейности е ноември 2014 г.