Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Мечка

Описание

Популация на кафявата мечка (Ursus Arctos L. 1754) на Балканския полуостров е уникална по своя генеотип и е на едно от първите места по численост в Европа – след Руско- Финландската, Карпатската и Скандинавската. На Балканите най-много мечки се срещат в България, където популацията й се счита за относително стабилна.

У нас кафявата мечка е защитен вид според Закона за биологичното разнообразие, създаден в съответствие със съвременната европейска законова рамка (Заповед No1023 от 31.12.1992г. (ДВ, бр.7/1993г.). В заповедта са включени специални мерки спрямо мечките, отглеждани в изкуствени условия. Кафявата мечка присъства в Червената книга на България в категорията рядък вид.

Наред с това видът е обявен за приоритетен и изискващ строго опазване на местообитанията му и обособяване на защитени зони в Националната екологична мрежа, като част от Европейската мрежа Натура 2000.

На практика няма достатъчно възможности за ефективен контрол върху размяната или други форми на търговия с екземплярите в домашни условия, както е трудна и точната оценка на евентуалния приток на незаконно уловени диви екземпляри към популацията на затворено. Маркирането с микрочип позволява сигурната идентификация на екземплярите, както и контролирането на движението, размяната и евентуалната търговия с тези животни.

Карта на разпространение на кафявата мечка в България:

bear distribution

Мечките обитават постоянно сърцевинните зони – там се намират бърлогите им и се размножават. В периферните зони по-рядко може да се наблюдават мечки.